BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankiewicz Sławomir (MPK-Łódź Sp. z o.o.)
Title
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w warunkach umowy powierzenia - podstawowe problemy
Financial Management in Public Transport Enterprises in Conditions Of Entrustment Agreement - Basic Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 69-78, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo transportowe, Transport publiczny, Transport miejski
Enterprises financial management, Transport company, Public transport, City transport
Note
streszcz., summ..
Abstract
Publikacja, w syntetycznej formie, prezentuje podstawowe problemy w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w przypadku świadczenia usług w formie umowy powierzenia. Jest ona efektem obserwacji poczynionych przez autora wśród przedsiębiorstw prowadzących usługi komunikacji miejskiej na zasadzie powierzenia (ze szczególnym uwzględnieniem MPK-Łódź Sp. z o.o.). (abstrakt oryginalny)

This publication, in a synthetic form, presents fundamental issues in the financial management of public transport enterprises in case of provision of services in the form of an entrustment agreement. It is the result of observations made by the author in enterprises providing public transport services in the form of an entrustment agreement (with particular emphasis on MPK-Lodz Sp. z o.o.).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 uchwalone przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 października 2007 r.
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
  4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU 2009, nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DzU 2004, nr 19. poz. 177 z  późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU 2011, nr 5 poz. 13).
  7. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU UE nr C 115 z 9.5.2008 r.).
  8. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-107/98, C-26/03, C-295/05, C- 458/03, C-29/04, C-410/04
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu