BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kurkliński Lech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Shadow banking - dylematy decyzyjne
Shadow Banking - Decision-Making Dilemmas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Parabanki, Regulacje bankowe, Bankowość, Prawo bankowe, Kryzys finansowy
Shadow banking, Bank regulations, Banking, Banking law, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W referacie przedstawione są wybrane propozycje uregulowania działalności podmiotów shadow banking, zaproponowane przez Financial Stability Board w kontekście przyjęcia adekwatnych krajowych unormowań. Analizy FSB dotyczą zagadnień identyfikacji firm z sektora shadow banking, wyselekcjonowanych narzędzi monitorowania i kontroli oraz krytycznej oceny zainteresowanych instytucji finansowych (w tym banków), w wyniku przeprowadzenia konsultacji. Powyższe ujęcie zestawione jest z pracami grupy roboczej polskiego Komitetu Stabilności Finansowej. Rozważania odnoszą się zarówno do sposobu uregulowania zjawiska shadow banking, jak i możliwej modyfikacji rygorów ostrożnościowych sektora bankowego, biorąc pod uwagę aspekty i doświadczenia międzynarodowe (głównie europejskie) oraz krajowe. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected proposals of the European Financial Stability Board to regulate shadow banking entities in the context of preparation of adequate Polish regulations. FSB analyses cover: the identification of companies from the shadow banking sector, selected monitoring and control tools, and critical opinions made by relevant financial institutions (including banks) during consultation process. This picture is compared with the results of the working group of the Polish Financial Stability Committee. Considerations relate to regulating the phenomenon of shadow banking and/or modifying prudential banking regulations. In both cases international (mainly European) and national aspects must be taken into account.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kasiewicz S, Kurkliński L., Marcinkowska M.: Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, ALTERUM-WIB, Warszawa 2013 (w druku).
 2. Kamińska A., Zawadka G.: Piramidalne straty, "Rzeczpospolita" z 6.12.2012 r.
 3. Kamińska A.: Parabanki naciągają Polaków, "Rzeczpospolita" z 29.07.2012 r.
 4. Łasak P.: Nowe regulacje shadow banking, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 1 (46).
 5. Masiukiewicz P.: Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania" 2012, nr 4/2, Uniwersytet Gdański.
 6. El Khadraoui S.: Draft Report in Shadow Banking, European Parliament, 14.08.2012.
 7. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z 5 grudnia 2012 r. (nr  127), Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych.
 8. Public Responses to the 2012. November Consultative Documents, FSB, www.financialstabilityboard. org/publications/c_130129.htm.
 9. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, lipiec 2012.
 10. Shadow Banking Green Paper, .COM. 19 March 2012.
 11. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking. A Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities, Consultative Document.FSB, 28 November 2012.
 12. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking. An Integrated Overview of Policy Recommendations, Consultative Document.FSB, 28 November 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu