BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia w sektorze finansów publicznych
Kaizen Costing in Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 113-122, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zarządzanie, Sektor publiczny, Rachunek kosztów, Kaizen
Public finance sector, Management, Public sector, Cost accounting, Kaizen
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba przedstawienia koncepcji kaizen i możliwości jej wykorzystania w sektorze finansów publicznych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, a podmiotem - jednostki samorządu terytorialnego. W pierwszej części artykułu omówiono ogólne założenia koncepcji kaizen, natomiast druga część przedstawia rachunek kosztów ciągłego doskonalenia i możliwości jego implementacji w sektorze finansów publicznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę badań dokumentów (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an attempt to present the concept of kaizen and the possibility of its use in the public finance sector. The study presents costing of continuous improvement of a local government entity. In the first part the article discusses the general concepts of kaizen, while the second part presents the account of the cost of continuous improvement and the possibility of its implementation in the public finance sector. In this study the method of analysis and critique of the literature and the method of research documents were used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz A.: Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.: Podstawy rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Góralczyk A.: Kaizen - kolejny krok do przodu, Magazyn CXO, styczeń 2005.
 5. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwers, Warszawa 2010.
 6. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 2000.
 7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 8. Kaizen a Model for continuous improvement Aberdeenshire Council, North East Scotland, International Leading Practices Symposium 29-30 May 2008.
 9. Malloch H.: Strategic and HRM aspects of kaizen: a case study, New Technology, Work and Employment, Blackwell Publishers LTD, 1997.
 10. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 11. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 128, poz. 861.
 13. Singh J., Singh H.: Kaizen philosophy: a review of literature, The Icfai University of Operations Management 2009, Vol. VIII, No 2.
 14. Suarez Barraza M.F., Smith T., Dahlgaard-Park S.M.: Lean - kaizen public service: an empirical approach in Spanish local governments, "The TQM Journal" 2009, Vol. 21 No 2.
 15. Warowny P.: Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, [w:] Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu