BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Title
Zakres wykorzystania benchmarkingu w jednostkach samorządu terytorialnego
Benchmarking in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 123-132, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Zarządzanie, Benchmarking
Public administration, Self-government administration, Management, Benchmarking
Note
streszcz., summ..
Abstract
W jednostkach samorządu terytorialnego obecnie coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania, które przyczynią się do wzrostu efektywności jego funkcjonowania. Celem artykułu jest próba przedstawienia możliwości wykorzystania benchmarkingu w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest benchmarking, a podmiotem urząd gminy, powiatu. Treść i układ niniejszego opracowania zostały podporządkowane jego celowi. W pierwszej części omówiono zasady efektywnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawiane w literaturze przedmiotu. Druga część artykułu przedstawia istotę benchmarkingu jako narzędzia uławiającego efektywne zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Ostatnia część zawiera przykład wykorzystania benchmarkingu przez jednostki samorządu terytorialnego. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę badań dokumentów. (abstrakt oryginalny)

The local government units currently place an increasingly greater emphasis on the use of modern management methods that will increase the efficiency of its operation. The purpose of this article is an attempt to present the possibilities of using benchmarking in local government units. The subject of this study is benchmarking and the object is the municipal office. The content and layout of this paper has been tailored to its goal. The first part discusses the principles of effective management in local government units, reported in the literature. The second part of the paper presents the essence of benchmarking as a tool for effective management in local government units. The last part contains an example of the use of benchmarking for local government units. In this study, the authors used the method of critical literature review and the document analysis method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benchmarking, szukamy najlepszych rozwiązań, www.benchmarking.silesia.org.pl (20.02.2013).
 2. Filipiak B.: Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 3. Hermaszewski J.: Problemy wyodrębnienia procesów w zarządzaniu finansami samorządu terytorialnego, [w:] Konferencja Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Kiziukiewicz T.: Benchmarking, [w:] Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
 5. Koźmiński A.K.: Zarządzanie, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i  praktyka, PWN, Warszawa 2007.
 6. Krupski R.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 7. Kujawa M.: Kontrola zarządcza i rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej, [w:] Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, red. J. Przybylska, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 8. Lacina K.: Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of "Government" to the Concept of "Governance", Economic Studies & Analyses/Acta VSFS, December 2011.
 9. Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków 2001.
 10. Sakowicz M.: Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, gmin i starostwach powiatowych - zestaw proponowanych wskaźników, 2012, [w:] Benchmarking - szukamy najlepszych rozwiązań, www.benchamrking.silesia.org.pl (20.02.2013).
 11. Schermenrhorn J.R: Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 12. Wnuk-Pel T., Gajewski R.: Nowoczesne metody oceny dokonań przedsiębiorstwa, [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu