BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Title
Sytuacja polskich powiatów ziemskich w świetle teorii i badań ankietowych
Situation of Polish Districts According to Theory and Survey
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 133-143, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Powiat, Decentralizacja
Public administration, Self-government administration, County, Decentralization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zadaniem państwa jest zapewnienie dostawy określonych dóbr i usług, które - ze względu na swą naturę - nie mogą być dostarczane przez rynek. Aby zapewnić sprawność realizacji zadań oraz właściwą alokację środków i zasobów publicznych, państwa tworzą struktury samorządowe, mające wspierać sferę regulowania i zarządzania częścią spraw publicznych. W ich gospodarce coraz większą rolę muszą odgrywać intensywne, nowoczesne metody zarządzania finansami lokalnymi i regionalnymi. Istotne jest, aby osoby stojące na czele jednostek powiatowych były kreatorami przyszłych efektów. Tylko pod tym warunkiem dalsze istnienie powiatów będzie miało sens. Bierność powiatów ziemskich podważa zasadność dalszego ich istnienia oraz skłania do zastanowienia się nad przyszłością tego szczebla samorządu terytorialnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The task of the state is to ensure the supply of specific goods and services, which - because of their nature - cannot be supplied by the market. To ensure efficient execution and proper allocation of funds and public resources, the states form the structure of local government to support the sphere of regulation and management of public affairs. In their economies, strong and modern methods of financial management of local and regional authorities must play an increasingly greater role. The heads of district units should be the creators of future results. Only under this condition the continued existence of districts will be meaningful. Passivity of districts further undermines the legitimacy of their existence and raises questions about the future of this level of local government in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bardhan P., Mookherjee D.: Decentralization and local governance in developing countries, The MIT Press, Cambridge 2006.
 2. Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, red. D.J. Błaszczuk, M. Stefański, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010.
 3. Boć J.: Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Ltd., Kolonia 2003.
 4. Buchanan J.M., Musgrave R.A.: Finanse publiczne a wybór publiczny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 5. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny, WNUS, Szczecin 2005.
 6. Zarządzanie publiczne: elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
 7. Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 8. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Gonet W.: Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Monografie i Opracowania 543, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 10. Guha-Khasnobis B., Kanbur R., Ostrom E.: Linking the formal and informal economy: concepts and policies, Oxford University Press, New York 2006.
 11. Kornberger-Sokołowska E.: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 12. Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Opole 1995.
 13. Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny w wybranych krajach zachodnioeuropejskich, Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1989.
 14. Przegląd terytorialny OECD Polska, 2008.
 15. Shah A.: Local public financial management, The World Bank, Washington 2007.
 16. Soos G., Toka G., Wright G.: The state of local democracy in Central Europe, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest 2002.
 17. Stoner J.A.F., Wankel C.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 18. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Tucholska A.: Powiat między zbiorowością a wspólnotą, WN Scholar, Warszawa 2004.
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578.
 21. www.nobelprize.org.
 22. www.partnerstwopublicznoprywatne.info.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu