BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Marta (Ministerstwo Finansów)
Title
Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi
The Problem of Accountability in Government Expenditure Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 155-168, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Finanse publiczne, Ekonomia
Public administration, Public finance, Economics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problem rozliczalności w procesach zarządzania wydatkami publicznymi. Wskazano na zjawisko deficytu rozliczalności jako jednej ze składowych niedostatku demokracji. Omówiono pochodzenie i ogólny zakres pojęcia rozliczalności w sektorze prywatnym i publicznym. Wskazano na istotność tego pojęcia na tle rozwoju metod zarządzania publicznego oraz poprawę jakości i zakresu rozliczalności. Zaprezentowano przykład syntetycznych i szczegółowych mierników, służących ocenie działań władz publicznych dot. Polski, uzupełniony o propozycje działań służących poprawie stanu rozliczalności. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem of accountability in government expenditure management processes. It points to the phenomenon of accountability deficit as one of the components of democracy deficit. It discusses the origin and the general scope of the concept of accountability in the private and public sectors. It also indicates the importance of this concept in relation to the development of public management and improvement of the quality and scope of accountability. Finally the paper presents examples of synthetic and specific measures for evaluating the activities of Polish public authorities, supplemented by proposals of actions for improvement of the state of accountability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bovens M.: Two concepts of accountability, Utrecht School of Governance, Utrecht University, Utrecht 2008.
 2. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M.: The Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank. org/governance/wgi/mc_chart.asp#.
 3. Kearns K.: Accountability in Seamle: Economy, [w:] Peters G., Pierre J.: Handbook of Public Administration, Sage Publications, London 2003.
 4. Langbein L., Felbinger C.L.: Public Program Evaluation. A statistical guide, M.E. Shape, New York, London 2006.
 5. Olejniczak K., Ferry M.: Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008.
 6. Patton M.Q.: Evaluation Research, [w:] The Sage encyclopedia of social science research methods, red. M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao, Sage, Thousand Oaks, Calif. 2004.
 7. Strategia "Sprawne państwo 2020", projekt przeznaczony do uzgodnień międzyresortowych. Warszawa, październik 2012, www.msw.gov.pl/download.php?s=1&id=13700.
 8. Sobiech R.: Ewaluacja a rozliczalność władz publicznych, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008.
 9. Government Performance and Results Act of 1993, www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/ gplaw2m#h1.
 10. Rodzaje i kryteria kontroli Najwyższej Izby Kontroli, oprac. Departamentu Strategii Kontrolnej NIK.
 11. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 12. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jednolity z dnia 23 listopada 2011 r., DzU 2012, nr 15, poz. 82.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu