BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas-Tylman Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych
Performance-Based Budgeting as a Challenge for Internal Auditors of Public Sector Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 193-207, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny, Budżet zadaniowy, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie publiczne
Public finance, Internal audit, Task budget, Management by objectives, Public governance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wzrastający problem wydatków publicznych w Polsce, a tym samym stale rosnący deficyt, wymuszają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności i skuteczności zarządzania finansami publicznymi. Jednym z tych rozwiązań jest wdrożenie budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Jego zadaniem jest zwiększenie skuteczności, gospodarności i przejrzystości w procesie planowania oraz wydatkowania publicznych środków finansowych. Jednakże, aby spełnił on swoją rolę, niezbędne jest zagwarantowanie kontroli nad prawidłowością i efektywnością funkcjonowania tego instrumentu, którą powinien zapewnić audyt wewnętrzny. Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia audytu wewnętrznego dla oceny efektywności i skuteczności wdrażania oraz realizacji budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji zaprezentowano zagrożenia jakie mogą wystąpić w odniesieniu do planowania i prowadzenia sprawozdawczości w układzie zadaniowym, a także przedstawiono propozycję metod i technik oraz sposobów możliwych do wykorzystania w audycie wewnętrznym, celem dokonania ich weryfikacji, z uwzględnieniem zadań audytu wewnętrznego wynikających z obowiązku oceny systemu kontroli zarządczej w organizacji sektora finansów publicznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano wykorzystanie audytu wewnętrznego do oceny procesu planowania i wydatkowania środków publicznych w ujęciu systemowym, na mikro- i makroekonomicznym poziomie zarządzania finansami. (abstrakt oryginalny)

The issue of this publication is concentrated on the essence of functioning of public administration units based on the New Public Management idea. The first part of the article focuses on the necessity of these institutions' existence in the public sector, as they play an essential role from the point of view of services provided to citizens. In the next part the state administration term is defined and its main functions and tasks are determined. Deliberations on New Public Management as the modern form of management in public sector include basic determinants and conditionings. The last part focuses on the meaning of public service in NPM.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 2. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 3. Dębowska-Romanowska T.: Realizacja jedności i powszechności w ustawie budżetowej, Warszawa 1982.
 4. Gajl N.: Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993.
 5. Gomułowicz A.: Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
 6. Koning de R.: Public Internal Finacial Control, Robert de Koning, Slovenia 2007.
 7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 8. Kosikowski C.: Prawne aspekty zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych. Referat na seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 30 listopada 2005. www.nik.gov.pl na dzień 14 lutego 2003 r.
 9. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H.: Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 10. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=4023&wysw=4&sub=sub2.
 11. Misiąg W., Niedzielski A.: Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w  świetle standardów Międzynarodowego funduszu Walutowego, "Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową" 2001, nr 29.
 12. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 13. Ruśkowski E.: Zasady budżetowe, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 14. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli- nik/.
 15. Strąk T.: Koncepcja systemu budżetowania zadaniowego [w:] Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin 2007.
 16. Szołno-Koguc J.: Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 17. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU, nr 157, poz. 1240.
 19. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 20. Ziółkowska W.: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu