BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Ada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Percepcja wpływu IOB na rozwój przedsiębiorczości w opinii beneficjentów wsparcia w województwie lubelskim
Perception of Business Support Institutions' Impact on Development of Entrepreneurship in the Opinion of Support Beneficiaries in the Lubelskie Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 255-265, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Otoczenie biznesu, Pomoc publiczna, Przedsiębiorczość
Business environment, Public aid, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Instytucje otoczenia biznesu w istotny sposób wpływają na rozwój przedsiębiorczości. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, przybierająca początkowo charakter incydentalnych zdarzeń, z czasem przeobraziła się w stałe procesy uzupełniające wszystkie inne funkcje realizowane przez podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o ocenę i postrzeganie działalności instytucji otoczenia biznesu przez podmioty gospodarcze o różnym "stażu" rynkowym. Do analizy zostały wykorzystane badania przeprowadzone w 2012 roku na grupie 461 podmiotów gospodarczych w ramach dwóch projektów badawczych. Pierwszy z nich był projektem realizowanym w obszarze badań statutowych UMCS w Lublinie pt.: "Wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw we wczesnych fazach ich funkcjonowania". Drugi to projektu MNiSW nr NN 113 303038 - "Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim". (abstrakt oryginalny)

Business support institutions have a significant impact on the development of entrepreneurship. Cooperation between enterprises and business support institutions initially has a form of incidental events. After a certain amount of time it turns into solid complementary processes which complement all the other functions performed by the entrepreneurs. The aim of the article is an attempt to answer the question about opinion and perception of business support institutions by the economic entities in different stages. Research conducted in 2012 on a group of 461 economic entities were used for the analysis. The first project was about the "Impact of business support institutions on development of businesses in the early stages". The second project was financed by Ministry of Science and Higher Education (number NN 113 303038)- "Financial support instruments for development of innovative enterprises in the Lubelskie Region".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieliński J., Bobe M., Strzalska M., Zawistowski J.: Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, MPiPS, Warszawa 2008.
 2. Commision Staff Working Paper. Creating Top-Class Business Suport Services, Commision of the European Communities, Brussels, 28.11.2001.
 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27.
 4. Juchniewicz M., Grzybowska B.:Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 5. Kamińska A.: Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim, "Barometr Regionalny" 2011, nr 1 (23).
 6. Kwieciński J.: Stan wykorzystania Funduszy Europejskich VI raport, BCC, Warszawa 2012.
 7. Laakso J.: Public R&D and Business Support in Finland Objectives and Impact, Department of Economics Aalto University School of Economics, Espoo 2011.
 8. Matusiak K.: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i  instytucje, ITEPIB, Radom-Łódź 2006.
 9. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D.: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Płoszaj A.: Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa 2012.
 11. Raport za 2011 r. z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 12. Regionalna strategia innowacji na lata 2008-2015, red. M. Klepka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 13. Research to understand the Barriers to take up and use of Business Support, Centre for Enterprise and Economic Development Research, London 2011.
 14. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012.
 15. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2011 r., Załącznik nr 5, Warszawa 2012.
 16. Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego PO KL w woj. lubelskim za rok 2011, Załącznik nr 7. Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin 2012.
 17. Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 18. Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy. Ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2011.
 19. www.lawplublin.ebip.lublin.pl/index.php?menu=prawo&stage=dok_5&name=Statut.
 20. www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/efektywność- podstawowych- form-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej-w-latach-2007-2009/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu