BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Resler Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza dochodowości i ryzyka indeksów społecznie odpowiedzialnych z grupy Dow Jones
The Analysis of Profitability and Risk of Socially Responsible Indices from the Dow Jones Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 287-296, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność, Indeks giełdowy
Enterprise sustainable development, Social Responsibility, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem pracy było zbadanie dochodowości spółek zgrupowanych w indeksach społecznie odpowiedzialnych z grupy Dow Jones. Do analizy wybrano indeksy o charakterze globalnym i jeden o charakterze regionalnym. Wszystkie z analizowanych indeksów stosowały strategie doboru spółek: pozytywną i negatywną. Strategia negatywna polegała na wyłączeniu z indeksu spółek inwestujących w tzw. "grzeszne akcje ". Wyniki przeprowadzonej analizy porównano z benchmarkiem rynkowym, którym w tym przypadku był Dow Jones Industrial Average. Analizę tę poprzedza obszerna część teoretyczna, w której podjęto próbę zdefiniowania koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono wyniki dotychczasowych badań w zakresie dochodowości inwestycji w obszarze społecznie odpowiedzialnym. Wyniki prowadzonych przez autorów badań są dość zaskakujące, gdyż wskazują na istotną przewagę zyskowności inwestycji w spółki z grupy regionalnego indeksu. Podjęto starania, aby zinterpretować tak zaskakujący rezultat badań, aczkolwiek autorzy mają świadomość, że dla uzyskania pełnej interpretacji należy przeprowadzić pogłębione badania w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was profitability analysis of the companies listed in socially responsible indices of Dow Jones group. The indices selected for the analysis have global character and only one of them is of regional character. All of the analyzed indices applied both positive and negative strategies of company selection. Negative strategy meant exclusion of companies investing in the so called "sin stocks". The result of the analysis was compared with the market benchmark which, in this case, was the Dow Jones Industrial Average. The analysis was preceded by a substantial theoretical part which contained an attempt to define the concept of sustainable development. Moreover, it presented the results of the research analyzing the profitability of socially responsible investments. The results of the research are surprising, because they point to a substantial advantage of profitability in case of investment In companies from regional index group. The attempt has been made to interpret those surprising results. For full interpretation, however, an in-depth analysis has to be conducted.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barnea A., Rubin A.: Corporate Social Responsibility as a Conflict between Owners, Working paper, University of California - Berkeley, 2005.
  2. Bertrand R.M, Mullainathan S.: Enjoying the Quiet Life? Corporate Governance and Managerial Preferences, "Journal of Political Economy" 2003, No. 111.
  3. Edmans A.: Does the Stock market Fully Value Intangibles? Employee satisfaction and Equity Prices, Working paper, Warton School, University of Pennsylvania, 2008.
  4. Heinkel, Kraus A., Zechner J.: The Effect of Green Investment on Corporate Behavior, "Journal of Quantitative Analysis" 2001, Vol. 36, No. 4.
  5. Hong H., Kacperczyk M.: The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, Working paper, Princeton University, 2007.
  6. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Jensen M., Meckling W.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, No. 3.
  8. Lev B., Sarath B., Sougiannis T.: R&D Reporting Biases and Their Consequences, "Contemporary Accounting Research" 2005, Winter.
  9. Maddala G.S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  10. Raport przygotowany przez Międzynarodową Unię ds. Ochrony Przyrody (International Union of Conservation Scientists) i Światową Fundację Natury (World Fund for Nature - WWF).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu