BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Giełdowy rynek alternatywny jako źródło pozyskiwania kapitału w warunkach niepewności na rynkach finansowych
Alternative Trading System as a Source of Raising Capital Under Uncertainty Conditions on Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 347-357, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek równoległy, Rynek NewConnect, Rynek kapitałowy
Parallel market, NewConnect market, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest próba oceny wpływu filtracji ekonoW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania kapitału przez spółki w drodze emisji i sprzedaży akcji na NewConnect. Rynek ten powstał w 2007 roku i działa jako alternatywny system obrotu, charakteryzując się mniej rygorystycznymi wymogami wobec emitentów i notowanych spółek niż główny parkiet warszawskiej giełdy. Celem artykułu jest analiza i ocena możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwa funduszy w drodze emisji walorów na NewConnect, szczególnie w aspekcie niesprzyjających obecnie warunków na rynkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues concerning companies' possibility to raise capital through the issuance and sale of shares on the NewConnect market. This market was established in 2007 and operates as an alternative trading system characterized by less stringent requirements towards issuers and listed companies than the main floor of the Warsaw Stock Exchange. The purpose of this article is to analyze and evaluate companies' ability to obtain funds through the issue of shares on the NewConnect market, especially in the context of unfavorable conditions occurring nowadays on capital markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chronowska E.: Nowe segmenty na NewConnect, www.ncbiuletyn.pl/czytaj/1306_nowe_segmenty_ na_newconnect.html.
 2. Debiut Hefal Serwis na NewConnect, www.finanse.egospodarka.pl/43874,Debiut-Hefal-Serwis- na- NewConnect,1,48,1.html.
 3. Domex-Bud Development SA - Debiut spółki na rynku NewConnect, http://gpwmedia.pl/entries/518.
 4. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.04.2004.
 5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rocznik Giełdowy 2010, Warszawa 2010.
 6. Hamernik N.: New Connect Debiut Hurtimex SA, www.ipo.pl/new_connect/newconnect/debiut_hurtimex_ s.a._592557.html.
 7. Hefal Serwis idzie na GPW po 15 mln zł, www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/hefal;serwis;idz ie;na;gpw;po;15;mln;zl,189,0,334525.html.
 8. Masłowski M.: Porządki na NewConnect - nareszcie!, www.ncbiuletyn.pl/czytaj/1262_porzadki_ na_newconnect_nareszcie.html.
 9. Mosionek-Schweda M.: Wykorzystanie alternatywnych systemów obrotu jako źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
 10. Mosionek-Schweda M.: Droga na GPW poprzez alternatywny system obrotu, [w:] Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu nr 19, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 666, Szczecin 2011.
 11. Przewodnik na 5-lecie NewConnect, NewConnect.info, www.newconnect.info.
 12. Sudak I.: Giełda bierze się za patologie na rynku NewConnect, http://wyborcza.biz/Gieldy/ 2029020,114507,12033632.html.
 13. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - OBI 2011, www. sii.org.pl.
 14. Uchwała nr 663/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 25 listopada 2009 r.
 15. Uchwała nr 175/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu