BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Struktura sprzedaży ubezpieczeń na krajowym rynku bancassurance
Structure of National Bancassurance Sales Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 419-431, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Banki, Bankowość ubezpieczeniowa
Insurances, Banks, Bancassurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza rynku sprzedaży ubezpieczeń w bankowych sieciach dystrybucji w Polsce. Dane statystyczne poddane analizie przygotowane zostały przez Polską Izbę Ubezpieczeń i obejmują zarówno ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dział I, Dział II). Analizie poddano m.in.: składki przypisane brutto, liczbę, jak i wartości ubezpieczeń realizowanych w tym kanale dystrybucji. W związku z tym, iż dane publikowane są wyłącznie w formie zagregowanej, nie była możliwa analiza poszczególnych zakładów ubezpieczeń uczestniczących w badaniu. Omówione zostały najważniejsze parametry ukazujące strukturę sprzedaży poszczególnych produktów, zarówno w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych, co pozwoliło na sformułowanie wniosków końcowych. Porządkowanie rynku bancassurance wyrażone w działaniach Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń może mieć wpływ na jego kształt w najbliższych latach. Niemniej jednak, pod względem strategicznym, podobnie jak w innych rozwiniętych gospodarkach, na przestrzeni najbliższych lat najprawdopodobniej podlegać on będzie dalszemu rozwojowi. Wpływ na to będą miały uregulowania formalno-prawne, niemniej czynnikami decydującymi będą: ocena opłacalności tego typu współpracy przez instytucje finansowe oraz popyt ze strony klientów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze bank insurance sales distribution networks in Poland. The statistical data to be analyzed were prepared by the Polish Chamber of Insurance and include both life insurance and property and casualty insurance. Analyzed elements include: gross premiums written and the number and values of policies sold in this distribution channel. The paper discusses the most important parameters that show the structure of the sale of particular products, in terms of both life insurance and property and casualty insurance, which allowed the formulation of conclusions. In strategic terms, like in other developed economies, it will probably be subject to further development over the next few years. It will be influenced by formal legal rules, however the determining factors will be: evaluation of cost-effectiveness of such cooperation by financial institutions and customer demand.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańska J.: Bancassurance. Ścisła współpraca banków i towarzystw ubezpieczeniowych, "Gazeta Prawna" 04.03.2004, nr 45.
 2. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2010, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 3. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2011, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 4. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2012, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 5. Grygutis J.: Teoretyczne podstawy funkcjonowania aliansów bankowo-ubezpieczeniowych oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 6. III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 10.07.2012.
 7. Kowalewski O.: Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiał i Studia NBP, Warszawa 1999, nr 95.
 8. Krzemiński M.: Strategie rozwoju bancassurance, Gazeta Ubezpieczeniowa, 25.01.2005.
 9. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń, Warszawa, 21.02.2012.
 10. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych, Warszawa, 26.09.2012.
 11. Malinowski A.: Zastosowanie bancassurance w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, nr 89, Siedlce 2011.
 12. Messyasz-Handschke A.: Bancassurance - współpraca czy konkurencja?, "Bank i Kredyt", kwiecień 2002.
 13. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa, 13.12.2007.
 14. Polski Rynek Bancassurance III Q 2012, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 10.12.2012.
 15. Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance III Q 2012, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 10.12.2012.
 16. Sethi N.: Reflexions - Bancassurance. An Emerging concept in India, Ibexi Solutions, Mumbai India 2003.
 17. Sędzicki W.: Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe - powiązania z bankowością, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 27.11.2012, nr 48.
 18. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu