BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Ocena roli i znaczenia systemu informacji rachunkowej i finansowej w zarządzaniu działalnością logistyczną przedsiębiorstwa
The Role and Significance of Accounting and Financial Information System in Enterprise's Logistics Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 515-526, rys.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Logistyka
Accounting, Financial reporting, Logistics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono ważkie kwestie w zakresie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, który w znaczącej części oparty jest o system informacyjny rachunkowości. System ten, w zależności od rodzaju działalności i specyfiki danego przedsiębiorstwa, jest mniej lub bardziej rozbudowany. Rozważania oparto o przeprowadzone badania w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Białorusi w przedsiębiorstwach branży logistycznej. Celem artykułu jest przybliżenie wyników tych badań w zakresie roli i znaczenia systemów informacji rachunkowej i finansowej w procesie podejmowania decyzji. Przeprowadzone badania zmierzały do uzyskania odpowiedzi na pytanie: które narzędzia rachunkowości mogą przyczynić się do zwiększenia jakości informacji pozyskiwanej na potrzeby decyzyjne w przedsiębiorstwach logistycznych.ryginalny)

The article deals with important issues in the company's decision-making process, which is, in significant part, based on the accounting information system. This system, depending on the type of business and company characteristics, is more or less elaborate. Considerations are based on research carried out in the logistics industry companies in three countries: Germany, Poland and Belarus. The aim of this paper is to present the results of research on the role and importance of accounting and financial information systems in the decision-making process. The study aimed to answer the following questions: which accounting tools can help to improve the quality of information acquired for decision-making processes in logistics companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu