BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata
Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 30, s. 90-107, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Czynniki wzrostu gospodarczego, Kryzys finansowy, Wzrost gospodarczy, Bariery wzrostu gospodarczego, Produkt krajowy brutto (PKB), Ożywienie gospodarcze
Factors of economic growth, Financial crisis, Economic growth, Barriers to economic growth, Gross domestic product (GDP), Economic revival
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zróżnicowania dynamiki zmian PKB, a także czynników leżących u podstaw różnej skali recesji i ożywienia gospodarczego w czasie kryzysu w gospodarkach Polski i wybranych krajów gospodarki światowej w latach 2000-2010. Z badania wynika, że ścieżka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2009-2010 zasadniczo odróżnia się od krajów wysoko rozwiniętych UE i OECD, a także postsocjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz WNP. W 2009 roku Polska zanotowała najwyższy wzrost gospodarczy na tle krajów OECD i UE. Ze względu na silną globalizację negatywne dla wzrostu gospodarczego skutki załamania na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych ujawniły się niemal równocześnie, a więc już w trzecim kwartale 2008 roku. Negatywny impuls najszybciej ograniczył popyt inwestycyjny przedsiębiorstw, a także prywatny popyt konsumpcyjny. Jednakże zmniejszenie popytu inwestycyjnego było większe niż prywatnej konsumpcji. Z pewnym opóźnieniem w stosunku do konsumpcji prywatnej i inwestycji kryzys finansowy zmniejszył wielkości eksportu i importu. Z porównania dynamiki popytowych czynników produkcji Polski wynika, że w fazach ożywienia bądź wysokiej dynamiki wzrostu PKB popyt krajowy zasadniczo determinuje wzrost gospodarczy. z kolei w okresach spowolnienia rola popytu krajowego maleje, zaś popytu zagranicznego rośnie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes in GDP, and determinants explaining the differences between countries in recession and speed of recovery during the financial crises in Poland and selected countries and their groups between 2000-2010. The research illustrates that the path of economic growth of Poland was much different comparing to the highly-developed countries of the EU and OECD, and post-socialist countries of Central-East European Countries and CiS. In 2009 Poland achieved the highest rate of economic growth among the OECD and EU member states. Because of strong economic globalization in the world, the negative outcomes of the financial subprime market in the US for the world economic growth appeared very fast - in the fourth quarter 2008. The negative impulse limited the investment demand of companies and consumption of households. Later then investment and consumption, export and import was triggered. Having compared the rates of growth of investment, consumption, export and import for large sample of countries illustrates that during recovery and fast economic growth in Poland, the domestic demand determines increase in GDP, while during the slowdown the impact of foreign demand becomes more dominant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ADB, 2011, Asia Economic Monitor. December 2011, Asian Development Bank, December.
 2. Czekaj J., 2010, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 3. EC, 2009, Economic forecast. Spring 2009, "European Economy", no. 3, Directorate-General for Economic and Financial Affair, European Commission.
 4. Flejterski S., 2010, Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 5. Koronowski A., 2011, Kryzys finansów publicznych czy kryzys płatniczy krajów PIGS?, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 6. Łaski K., Osiatyński J., Zięba J., Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r., "Ekonomista", nr 6.
 7. NBP, 2008, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, NBP, czerwiec.
 8. NBP, 2010, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, NBP, czerwiec.
 9. NBP, 2012, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, NBP, czerwiec.
 10. OECD, 2012, OECD statistics portal, http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx (dostęp 12.01.2012).
 11. Orłowski W.M., 2008, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Agora, Warszawa.
 12. Orłowski W.M., 2010, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa.
 13. PAN, 2011, Gospodarka Polski. Prognozy i opinie, Raport nr 18, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, maj.
 14. Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2009, This time is different, Princeton University Press.
 15. Rosati D., 2010, Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007-09 [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 16. UNSTAT, 2012, UnitedNation Statistic Division, www.unstats.un.org (dostęp styczeń 2012).
 17. WDI, 2011, World Development Indicators database, www.worldbank.org (dostęp listopad 2011).
 18. Woźniak M.G., 2009, Globalny kryzys a długookresowy rozwój zintegrowany Polski, "Przyszłość. Świat - Europa - Polska", Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, nr 1/19.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu