BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie należnościami licencyjnymi w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Management of Royalties in an International Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 571-581, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Należności, Licencje, Know-how, Wartości niematerialne
International enterprise, Receivables, Licences, Know-how, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych związanych z przepływem należności licencyjnych z perspektywy polskiego przedsiębiorcy będącego licencjobiorcą. Skutki podatkowe dla stron umowy zależą w szczególności od ukształtowania umowy leasingu i okoliczności towarzyszących, jak i postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności od przypadku, opłaty licencyjne mogą podlegać opodatkowaniu: podatkiem u źródła oraz w sposób nieograniczony wyłącznie w państwie siedziby licencjobiorcy (przypisanie zakładowi) lub wyłącznie w państwie rezydencji licencjodawcy. Strony umowy licencyjnej mogą podjąć działania w ramach kształtowania stanu faktycznego, mające na celu np. utworzenie (bądź nie) zakładu zagranicznego, które będą rzutowały na wielkość obciążenia podatkowego. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present the tax consequences associated with royalties from the perspective of a Polish entrepreneur who is the licensee. Tax effects for each party depend particularly on the formation of the license agreement and the surrounding circumstances, as well as on the provisions included in the subject agreement for the avoidance of double taxation. Depending on the tax qualification, the royalties may be taxed at source, taxed in an unlimited way in the state of the licensee residence (the existence of a permanent establishment), or only in the country of residence of the licensor. The parties to the license agreement may take actions related to the shaping of facts, for example aiming at establishing or not of a permanent establishment, which will affect the amount of the tax burden.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja z dnia 15 lipca 2008 r., znak IP-PB3- 423- 573/08-2/MK.
 2. Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, Dz.Urz. UE L 157 z 26.06.2003 r.
 3. Łysiak K: Komentarz do art. 12, [w:] Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z  Niemcami. Komentarz, red. M. Jamroży, A. Cloer, Beck, Warszawa 2007.
 4. Jamroży M: Rezydencja podatkowa, [w:] Praca cudzoziemców w Polsce, red. M. Jamroży, T. Major, ODDK, Gdańsk 2012.
 5. Jamroży M., Kudert S.: Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 6. Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, OECD Committee on Fiscal Affairs, 2010.
 7. Ministerstwo Finansów, pismo z dnia 2 grudnia 2002 r., PB7/033-0344-2558/02/TK.
 8. Ministerstwo Finansów, pismo z dnia 30 kwietnia 2007 r., DD7/033-360/KS/07/1338/06.
 9. Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 1 lutego 2002 r., sygn. I SA/Po 2022/00.
 10. Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14 stycznia 2011r., sygn. II FSK 1550/09.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, j.t. DzU 2011, nr  74, poz. 397 z późn. zm.
 12. Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 17 października 2007 r., sygn. III SA/Wa 1017/07.
 13. Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 2153/07.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu