BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
Activity-Based Budgeting as an Instrument of Public Management in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 649-658, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Budżet zadaniowy
Public governance, Local government, Task budget
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest budżet zadaniowy, stanowiący istotne narzędzie zarządzania publicznego, stosowane w sektorze publicznym. Koncepcja budżetu zadaniowego zakłada maksymalizację skuteczności i efektywności w sektorze publicznym, dostarcza informacji o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z poniesionych nakładów. Budżet ten jest zatem oparty na koncepcji zarządzania przez cele, zarządzania sprawnością i wydajnością działania. Dociekania naukowe skoncentrowano głównie na charakterystyce budżetowania zadaniowego w podsektorze samorządowym. (abstrakt oryginalny)

TThe focus of the presented study is the activity-based budget, which is an essential tool for public management used in the public sector. The concept of the activity-based budgeting assumes maximization of the efficiency and effectiveness in the public sector and provides information about the goals covered from public expenditures and the effects obtained from the outlays incurred. Therefore, this type of budget is based on the concept of management by objectives and managing the efficiency and performance of operation. Scientific investigations were focused mainly on characterization of activity-based budgeting in local governments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 2. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postula, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 3. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniądzem publicznym, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 4. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A.: The New Public Management in Action, Oxford 1996.
 6. Harańczyk A.: Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 7. Heciak S.: Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM Sp. z o. o., Wrocław 2012.
 8. Hood Ch.: A Public Management for All Seasons?, "Public Administration" 1991, t. 69, nr  1.
 9. Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Tom II, red. A. Noworól, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2010.
 10. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 11. Kaczurak-Kozak M.: Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego, [w:] Budżet zadaniowy w  teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Ketll D.F.: The Global Public Management Revolution: a raport on the transformation of governance, Waszyngton 2000.
 13. Komorowski J.: Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji gospodarki budżetowej, [w:] Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, red. P. Albiński, SGH, Warszawa 2012.
 14. Kulesza M., Sześciło D.: Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 15. Larbi G.: The New Public Management Approach and Crisis States, Geneva 1999.
 16. Łukomska-Szarek J.: Management of Finance and Risk of Operation in Local Self- Governments, [w:] Risk Management in Public and Financial Institutions, red. J. Łukomska-Szarek, A. Wójcik- Mazur, Nauka i obrazowanie, Dnepropetrovsk 2010.
 17. Łukomska-Szarek J.: Financial analysis as a method of assessment of financial standing in local selfgovernments, Publish house Education and Science s.r.o., OOO Rusnauckniga, Praha-Belgorod 2011.
 18. Łukomska-Szarek J.: New Public Management and Financial Independence in Local Self- Government Units, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Local Self-Governments, red. A. Zachorowska, J. Łukomska-Szarek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 19. Miemiec W.: Gospodarka budżetowa jednostki samorządy terytorialnego, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Warszawa 2006.
 20. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 21. Sudoł S., Kożuch B.: Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 22. Świderek I.: Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
 23. Ustawa z dania 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm., art. 2, pkt.4.
 24. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 25. Zawadzka-Pająk U.K.: Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2013.
 26. Zawicki M.: Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu