BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa
The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 689-700, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wartość aktywów, Wycena, Zysk, Wynik finansowy
Asset value, Valuation, Profit, Financial performance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Aktualizacja wartości zasobów ma na celu zabezpieczenie podmiotu przed zawyżeniem wartości jego aktywów ponad ich rzeczywistą wartość. Jednakże w praktyce gospodarczej odpisy aktualizujące, będąc wielkością szacunkową, często wykorzystywane są przez zarządy przedsiębiorstw do kreowania wyniku finansowego zarówno jako instrument zwiększający, jak i zmniejszający ten wynik. Niniejsze opracowanie poświecono problemowi manipulowania wynikiem finansowym przez zarządzających przedsiębiorstwem z wykorzystaniem odpisów aktualizujących wartość aktywów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the impairment assets creation in the enterprises is to protection entity before boosting the value of its assets more than their real value. However, in practice the economic impairment assets, being the estimated value, often used by the management companies to create financial results both as a tool to increase and reduce the score. This article presents the problem of manipulating financial results by business managers with write-downs of assets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, red. B. Micherda, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Karmańska A.: Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego, KIBR, Warszawa 2003.
  3. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
  4. Meigs W.B., Meigs R.F.: Financial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
  5. MSSF, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa 2007.
  6. Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002.
  7. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
  9. Stępień K.: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
  11. www.mf.gov.pl/index.php?dzial=1745&wysw=2&const=6 (27.10.2012).
  12. www.ppexpert.boo.pl/operat_szacunkowy.php (3.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu