BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozik Renata (Politechnika Krakowska), Plebankiewicz Edyta (Politechnika Krakowska)
Title
Błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a problemy wykonawcy z określeniem ceny ofertowej
Errors Made in the Terms of Reference Specification of Contract and Contractors' Problems with Price Calculation
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 4-9, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Procedury przetargowe, Regulacje prawne, Oferta handlowa
Tender procedures, Legal regulations, Trade offer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Właściwe przygotowanie oferty przetargowej, zgodnej z wymaganiami zamawiającego wpływa w dużym stopniu na możliwość wygrania przetargu przez wykonawcę. Często jednak oferent ma problem z odczytaniem intencji zamawiającego jak i wyznaczeniem właściwej ceny ofertowej. Nieprecyzyjne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są powodem późniejszych problemów wykonawców z przygotowaniem oferty. W artykule uwaga zostanie skupiona jedynie na dwóch punktach SIWZ mających szczególne znaczenie przy ustaleniu podstawowego elementu oferty przetargowej, jakim jest kalkulacja ceny ofertowej. Są to "opis przedmiotu zamówienia", gdzie zamawiający precyzuje, co będzie podlegało wycenie i "opis sposobu obliczenia ceny ofertowej", gdzie z kolei określone są wymagania co do formy i podstaw określenia kalkulacji. W artykule przedstawiono najczęściej występujące błędy występujące w SIWZ wraz z przykładami zaczerpniętymi z dokumentacji postępowań. (abstrakt oryginalny)

Proper preparation of the tender bid meeting the awarding entity requirements determinates the possibility of winning the contract. On many occasions contractors have problems with the interpretation of the awarding entity requirements and price calculation because relevant provisions are described in the specification of the contract's terms of reference in an imprecise way. In the paper attention will be focused on two issues essential to calculating the price: "description of the object of contract" and "description of the price calculation method". The paper presents the most common errors made in the specification of the terms of reference of contracts related to described issues. Several examples of such errors are also shown in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kosztorys ofertowy odpowiedzią wykonawcy na warunki stawiane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu "Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych". [online, ].
  2. Leśniak A., Plebankiewicz E., Błędy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Czasopismo Techniczne, 1-B, 2, 2010, s. 249-257.
  3. Niemczyk R., Opis przedmiotu zamówienia w praktyce, [online, ].
  4. Opis sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane, [online, ].
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami (kolejne zmiany z dnia 22 kwietnia 2005 r. Dz. U. Nr 75, poz. 2075, z dnia 23 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 464 i z dnia 18 lutego 2011 r. Dz. U. Nr 42, poz. 217).
  6. Sielewicz O., Określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, [online, dostęp: 18.01.2011, ].
  7. Sikorski M., Kosztorys ofertowy odpowiedzią wykonawcy na warunki stawiane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu "Polskich standardów kosztorysowanie robót budowanych", materiały z XI Konferencji Częstochowskiej, 2006.
  8. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011, Urząd Zamówień Publicznych.
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu