BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Marlena (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pawełczyk Mirosław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-Y
Legal Framework of Investment Activities of Public Housing Associations
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 16-23, fot., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Inwestycje budowlane, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), Realizacja inwestycji budowlanych
Housing construction, Construction investments, Social Housing Associations, Execution of construction projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Utworzenie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółki zależnej w celu realizacji dotychczasowej działalności inwestycyjnej polegającej na budownictwie mieszkaniowym stanowi dopuszczalną prawem formę stopniowego dochodzenia najemców do własności lokali mieszkalnych. Forma ta wydaje się szczególnie godna uwagi, gdy weźmie się pod uwagę liczne korzyści z nią związane, przy jednoczesnym uniknięciu wielu niejasności natury prawnej i ekonomicznej wynikających z nowelizacji ustawy regulującej działalność TBS. Należy przy tym mieć wzgląd także na podleganie takiej formy działalności innym ustawom szczególnym, które stanowią przedmiot analizy niniejszej publikacji. (abstrakt oryginalny)

Establishing a subsidiary company by a Housing Association in order to implement its hitherto investment activity of housing development constitutes a legally allowed form of gradual acquiring of residential unit ownership by the tenants. This form seems to be the one that one's attention should be paid to as the manifold advantages resulting from choosing this form of activity should be taken into consideration as well as it allows to advert the consequences resulting from many ambiguities of legal and economical nature on the ground on the legal act regulating the activity of Housing Associations. Nevertheless, it shall be noted that establishing a subsidiary company and conducting activity with the use of such form is subject to provision of other legal acts being the object of the analysis presented in this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991.
 2. Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002.
 3. Ciepiela M., Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6.
 4. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 5. Gonet W., Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Lex 2011.
 6. Ignatowicz J., Mienie komunalne - zagadnienia podstawowe /W:/ Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane Profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi, Katowice 1992.
 7. Jankowska M., Pawełczyk M., Wykup mieszkań budowanych przez TBS, "Świat Nieruchomości" nr 4 (78) 2011, s. 49-53.
 8. Katner W. J., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 1993, nr 57.
 9. Kociński C., Radny jako reprezentant jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2000, nr 4.
 10. Kohutek K., Komentarz do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, Lex. 2004. Krupa-Dąbrowska R., Wykup lokali tylko na papierze, "Rzeczpospolita" z dnia 20 grudnia 2011 r., C3.
 11. Michalski M., Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Zakamycze 2004, Lex.
 12. Rajski J. /W:/ J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002.
 13. Ropiak M., Utworzenie spółki córki - sposób na reorganizację, [online, dostęp: 12.12.2011, ].
 14. Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej, Komentarz, Lex 2008.
 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.).
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (Dz.U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180).
 21. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r., III SA 534/96, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 12.
 22. Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2003 r., I SA/Gd 1968/02.
 23. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Go 780/07.
 24. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 6/95, OSN 1995, nr 5, poz. 72.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu