BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce - ujęcie regionalne
Farmers Direct Support Systems in Poland - Regional Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 713-724, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wsparcie finansowe, Wspólna Polityka Rolna, Dochody rolnicze, Instrumenty finansowe
Agriculture, Financial support, Common Agricultural Policy (CAP), Farm household income, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań jest analiza i ocena systemu wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego zróżnicowania wykorzystania instrumentu finansowego dedykowanego działalności rolniczej, jakim są płatności bezpośrednie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to analyze and evaluate the direct support scheme for farmers in Poland, with particular emphasis on regional differences in the use of the financial instrument dedicated to agricultural activities, which are direct payments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkiewicz H.: Wsparcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po akcesji z Unią Europejską, [w:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. S. Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t. 1, nr 1070.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 3. Chmielewska B.: Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2 (XVII) Warszawa 2007.
 4. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2011 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 5. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 6. Jerzak M.A.: Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystywania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augustyna Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996.
 7. Kisiel R., Marks-Bielska R., Kowalska A.: Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, 4 (22).
 8. Kusz D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 9. Marks-Bielska R., Babuchowska K.: Wsparcie rolników w formie dopłat bezpośrednich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 75.
 10. Mickiewicz B., Mickiewicz A.: Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, 2 (20).
 11. Poczta W.: Przemiany w rolnictwie, [w:] Polska Wieś 2010 Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie minimalnych norm, DzU, nr 39, poz. 211, z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, Dz.Urz. UE L 30 z 31.1.2009 r., z późn. zm.
 14. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 rok, ARi- MR, Warszawa 2012.
 15. Tomkiewicz E.: Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej [w:] Prawo i Polityka Rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, t. XXVI, wydanie 1, Warszawa 2010.
 16. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, DzU 2008, nr 170, poz. 1051, z późn. zm.
 17. Wieś się zmienia, "Rolnik Dzierżawca" 2011, nr 9 (174).
 18. Wojtasik B.: Dopłaty bezpośrednie - nowy instrument finansowy w rolnictwie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2006, nr 2.
 19. www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie (17.03.2013).
 20. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec Siluta E.: Struktura gospodarstw rolniczych na obszarze Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2012, nr 99.
 21. Zawojska A.: Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2006, t. VIII, z. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu