BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzchowski Maciej W. (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Title
Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Preparation of Financial Consequences Forecast of Implementing Local Development Plan
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 30-37
Keyword
Prognozowanie, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Wydatki budżetowe
Forecasting, Spatial development, Town spatial development, Budget expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Merytoryczne przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe narzędzie szeroko rozumianego zarządzania przestrzenią planistyczną w gminie. W artykule, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz doświadczenie zdobyte w prognozowaniu przedsięwzięć gospodarczych, przedstawiono zarys autorskiej metody w tym zakresie. Badanie efektywności jest przeprowadzane w ujęciu ex ante - pozwalającym na antycypację - w określonym czasie: przewidywanych efektów, możliwych do osiągnięcia przy zaangażowaniu określonych wydatków (nakładów i kosztów). Dla oceny efektywności alokacji zasobów istotna jest zmiana wartości pieniądza w czasie. Zgodnie z zapisami § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), prognoza powinna zawierać:
 • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne gminy,
 • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ponoszone przez gminę wydatki oraz
 • wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia skutków finansowych jego uchwalenia.
W interesującym nas przypadku, efektywność finansowa planu jest identyfikowana w ujęciu:
 • szacującym dla tego samego momentu czasowego - uchwalenia planu - przewidywane efekty przedstawione w relacji do zaangażowanych w realizację planu środków finansowych;
 • umożliwiającym prowadzoną w przyszłości okresową ocenę realizacji projektu pod względem finansowym;
 • umożliwiającym końcową ocenę spełnienia w toku realizacji planu przyjętych w nim założeń i przewidywanych rezultatów finansowych. (abstrakt oryginalny)


The substantive preparation of financial consequences of forecast of implementing local development plan is an essential tool applied for a widely undestood management of planning area at the municipality level. Based on available literature and experience gained in the forecasting of business ventures, a draft novel method in this field is presented in the article. Efficiency research is conducted on an ex-ante basis - which allows the anticipation - at a given time: the anticipated effects, possible to achieve with the involvement of certain expenses (investment and costs). The changes of the value of money over time is essential to assess the efficiency of resource allocation. According to the provisions of Art. 11 of the Minister of Infrastructures' Regulation dated the 26th August 2003 on the required scope of the project of the local development plan (Journal of Laws of 2003 No. 164, Item 1587), the forecast should include:
 • estimation of the impact of the local development plan for the municipality own revenues,
 • estimation of the impact of the local development plan for the expenditure incurred by the municipality, as well as
 • conclusions and recommendations regarding the adoption of the proposed solutions to the local plan project, resulting from taking into account the financial consequences of its adoption.
In our case, the efficiency of the financial plan is identified by:
 • estimation for the same moment in time - the adoption of the plan - of expected outcomes described in relation to the financial means involved in the plan realization;
 • allowing periodic evaluation of the project in financial terms to be conducted in the future;
 • allowing a final evaluation of complying of adopted assumptions and projected financial results in the implementation plan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D. Korecki, M.W. Wierzchowski, Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", 2010, nr 3 (73), 28-35
 2. M.W. Wierzchowski, Wybrane elementy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", 2010 nr 4 (74), s. 4-13.
 3. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999; s. 31
 4. T. Bajerowski, I. Podstawy teoretyczne. Niepewność jako podstawa prognozowania skutków zmian sposobów użytkowania przestrzeni, [w:] T. Bajerowski (red.) Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 24
 5. E. Hołdowska, Postęp organizacji i postęp techniczny a niepewność w gospodarowaniu, PWN. Warszawa 1983, s. 144.
 6. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN. Warszawa 1993, s. 232.
 7. A. Bień, W. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 8. J. Adamczyk, Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, AE, Kraków 1995, s. 33
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu