BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motylska-Kuźma Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Akcjonariat a struktura kapitału w spółkach notowanych na GPW
Shareholders and Capital Structure in Companies from Polish Stock Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 753-763, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Struktura kapitału, Akcjonariat
Financial management, Capital structure, Shareholding
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule opisano pojęcie kapitału i jego struktury w przedsiębiorstwie wraz z wybranymi czynnikami kształtującymi tę strukturę oraz modelami dotyczącymi optymalnego poziomu zadłużenia. Przybliżono podstawowe wskaźniki służące ocenie struktury kapitału, takie jak: D/E, wskaźnik ogólnego zadłużenia, zadłużenia długo- i krótkoterminowego oraz ROE. Wyjaśniono pojęcie akcjonariatu oraz jego struktury, a następnie przeanalizowano wpływ akcjonariatu na strukturę kapitału w spółkach notowanych na GPW. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the concept of capital and its structure, together with selected factors and models for the optimal level of debt. It shows the basic indicators to evaluate the capital structure, such as D/E, debt ratio, long- and short-term debt ratio, and ROE. It explains the concept of ownership and its structure in the companies. The author analyzed the effect of ownership on the capital structure in the companies form Polish stock market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dubliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Higgins R.C.: Analysis of Financial Management, Irvin, Homewood 1992.
 3. Horton E.: Factors Affecting Capital Structure Decisions, "Financial Review" 1991, Vol. 3.
 4. Janasz K.: Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 5. Jurkowski T.: Struktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, t. I, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005.
 6. Kowalski J.: Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2006.
 7. Miller M.H.: Debt and Taxes, "Journal of Finance" 1977, Vol. 32.
 8. Modigliani F., Miller M.H.: The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958, Vol. 48.
 9. MŚP pod lupą, Raport TNS Pentor dla EFL, 23.08.2011.
 10. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.: Corporate finance, Irvin, Chicago 1996.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Titman S., Wessels R.: The Determinants of Capital Structure Choice, "Journal of Finance" 1988, Vol. 43.
 13. Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r., DzU 2005, nr 183, poz. 1538.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu