BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Piotr (Honestax sp. z o.o., Polska), Frączek Ryszard (Honestax sp. z o.o., Polska)
Title
Perspektywy prawa użytkowania wieczystego w Polsce
A Perspective of Perpetual Usufruct Law in Poland
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 46-49, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Użytkowanie wieczyste, Mienie komunalne, Dochody budżetowe, Regulacje prawne
Long-term lease, Municipal property, Budget revenue, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z wprowadzeniem w 1964 roku do polskiego prawa ustawy - kodeks cywilny, pojawiła się - w zakresie prawa rzeczowego - nowa możliwość władania nieruchomością gruntową, nazywana dzierżawą wieczystą. Mimo iż ówczesna myśl ustawodawcy dalece odbiega od obecnego rozumienia prawa cywilnego w tym zakresie, to jednak dzierżawa wieczysta jest nadal funkcjonującym sposobem zagospodarowania gruntów, będących we własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy artykułu starają się ukazać nie tylko obecnie istniejące możliwości korzystania z prawa użytkowania wieczystego w obrocie gospodarczym ale także wskazują alternatywne rozwiązania prawne, przy ewentualnej likwidacji tego rodzaju prawa rzeczowego w systemie polskiego prawa cywilnego. (abstrakt oryginalny)

Along with introduction to the Polish law the Act - the Civil Code - there appeared, as far as the property law is concerned, a new possibility of estate possession called a perpetual lease. Although contemporary thought of legislator runs away from present awareness of civil law in this range, perpetual leases are still a functional method of land use that are the property of the State Treasury or local government units. The authors try to show not only the currently existing opportunities to exercise the right of perpetual use in trade, but also suggest legal alternatives, in the event of liquidation of such property right in the system of Polish civil law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cisek A., [w:] System Prawa Prywatnego, red: Gniewek E., t. 4. Prawo rzeczowe, Warszawa 2007.
  2. http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/ bip/kkpc/proj090925_1.rtf.
  3. Pietrzykowski K., (red.), Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz, Warszawa 2004.
  4. Tańska-Hus B., Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków, Wrocław 2009.
  5. Ustawa z 8.03.1990 - O samorządzie terytorialnym (Dz.U.1996.13.74 - tekst jednolity).
  6. Ustawa z 10.05.1990 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990.32.191 z późn. zm.).
  7. Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu