BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Mateusz (Kancelaria Prawna Maxlex)
Title
Instytucja timeshare w rozumieniu Ustawy z dnia 16 września 2011 r
Timeshare Regulations According to the 16th September 2011 Act
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 50-55, fot., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Nieruchomości, Wynajem długoterminowy, Regulacje prawne
Real estate, Long term renting, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
"Timesharing" jest określeniem sposobu korzystania pomieszczeń, głownie mieszkalnych, w celach turystycznych. Umowa Timeshare skutkuje nabyciem prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie w każdym roku, przez określoną liczbę lat. Celem niniejszego artykułu stało się omówienie najważniejszych instytucji, głównie służących ochronie konsumenta, wprowadzonych nową ustawą z dnia 16 września 2011 r. o timeshare, która wejdzie w życie 27 kwietnia 2012 r., a która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. (abstrakt oryginalny)

"Timesharing" is a notion defining how to use premises, mostly residential, for tourist purposes. Timeshare contract results in the acquisition of the right to use the property during certain time each year and for a specified number of years. The purpose of this article has become to discuss the most important institutions, mainly intended protect the consumer, introduced by a new statutory law, i. e. the 16th September 2011 Act about timeshare which will come into force on 27th April 2012, and which is the implementation of the European Parliament and the Council Directive 2008/122 / EC dated 14th January 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.U.UE.L.09.33.10).
  2. Dyrektywa 94/47/WE z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Dz.U.UE. L.94.280.83).
  3. Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw, Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (timeshare) (Dz.U.00.74.855).
  4. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370.).
  5. Założenia do projektu ustawy o timeshare (Dz. U. L 33 z 3.2.2009).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu