BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna)
Cemeteries as a Unique Type of Real Estate within a City (Example of Leszno)
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 56-61, fot., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Planowanie przestrzenne miasta, Nieruchomości, Miasto
Town spatial planning, Real estate, City
Note
streszcz., summ.
Country
Leszno
Leszno
Abstract
W artykule przedstawia się główne zasady lokalizacji cmentarzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz praktykę urbanistyczną. Jednocześnie dokonuje się przykładowej oceny usytuowania nekropolii w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wybranego miasta (Leszna) analizując uwarunkowania ekofizjograficzne, powiązania komunikacyjne i charakter zagospodarowania otoczenia. Konkluzję opracowania stanowi stwierdzenie, że w przedmiotowej jednostce badawczej nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań legislacyjnych, a pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z dostępnością, funkcjonowaniem i estetyką cmentarzy wiązałoby się z poniesieniem znacznych nakładów finansowo-organizacyjnych zarówno przez lokalny samorząd, jak i wspólnoty parafialne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main principles of location of cemeteries on the basis of the legal regulations currently in force as well as the urban planning practices. Simultaneously, the article includes a sample evaluation of locating cemeteries in the functional and spatial structure of the selected town (Leszno) analysing the ecophysiographical conditions, communication links and the character of the the surrounding development. As a conclusion, the paper presents a statement that in the case of the researched real estate type it is not possible to meet all legislative requirements while satisfying to a higher extent the social needs with regard to the availability, functioning and aesthetics of cemeteries would bring about significant financial and organisational expenditures on the part of the local self-government and the parish community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Leszczyńskie cmentarze, red.: M. Halec, Leszno 2010.
  3. Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wyd. UAM, Poznań 2006.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 r., nr 52, poz.315).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284).
  6. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U. z 1972 r., nr 47, poz. 299).
  7. Rylke J., Ogród, park, cmentarz i krajobraz. Podstawowe pojęcia /W:/ Zielone światy, red. naukowy: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
  8. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 118, poz. 687).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu