BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Innowacyjność polskiego i małopolskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii Europejskiej
Innovativeness of SME Sector in Poland and Malopolska on the Common Market of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 27-53, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Struktura inwestycji
Innovative character, Small business, Enterprise internationalization, Structure of the investment
Note
streszcz., summ..
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Wraz z rozszerzaniem się rynku europejskiego innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stała się przedmiotem dyskusji i badań. Powszechnie mówi się niskim stopniu innowacyjności polskich MSP, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z tą tematyką. W jego pierwszej części dokonano przeglądu literatury i uporządkowano kwestie definicyjne. W części drugiej, empirycznej, omówiono kwestie związane ze strukturą inwestycji realizowanych przez polskie MSP. Dokonano również analizy i oceny stopnia umiędzynarodowienia działalności tych przedsiębiorstw. W części trzeciej artykułu przedstawiono wyniki badań własnych na temat działalności innowacyjnej w aspekcie realizowanych inwestycji w małopolskich MSP oraz dokonano analizy i oceny stopnia umiędzynarodowienia ich działalności na jednolitym rynku unii europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Along with the expansion of the European market, the innovation of small and medium enterprises in Poland has been the subject of many discussions and research. In common opinion innovativeness of Polish SMEs is low, hence in this paper the issues related to this topic are presented. In the fi rst part a literature review is done and definitions are clarified. In the second, empirical part, the issues related to the structure of investments realized by Polish SMEs are discussed. The degree of internationalization of these companies is also examined and analyzed. In the third part of the paper the results of author's own studies on innovation activities in terms of its investments realized by MSP in Malopolska are presented and the degree of internationalization of their activities on the uniform EU market is analyzed and evaluated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P F., Innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 2. Drucker P.F., On the Profession of Management, Harvard Business Scholl Press, Boston 1998.
 3. Duda J., Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP, w: R. Koneczna (red.), Innowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce - dobre praktyki, Wyd. IGSMIE PAN, Kraków 2008.
 4. Duda J., Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu, w: J. Pyka (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2010.
 5. Duda J., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, w: B. Bernaś (red.), Zarządzanie fi nansami fi rm - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 6. Duda J., Działalność międzynarodowa polskich i małopolskich MSP, "Ekonomia Menedżerska" 2011, nr 11.
 7. Duda J., Strategie fi nansowania działalności inwestycyjnej polskich MSP na rynku Unii Europejskiej, w: E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (red.), Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 8. Hagenhoff S., Innovationsmanagement für Kooperationen, Göttingen Universitätsverlag, Göttingen 2008.
 9. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka fi nansowa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2009.
 10. McAdam R., Stevenson P., Armstrong G., Innovative change management in SMEs: beyond continuous improvement, "Logistics Information Management" 2000, Vol. 13, No. 2.
 11. Monitoring kondycji sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012.
 12. Ortt J.R., van der Duin P.A., The evolution of innovation management towards contextual innovation, "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 4.
 13. Schumpeter J.s, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 14. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz 2011, nr 2.
 16. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu