BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaszewski Michał (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Klemke-Pitek Monika (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Problematyka zarządzania wiedzą w świetle doświadczeń zagranicznych oraz koncepcja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospodarce
Problematic of Knowledge Management in the Light of Foreign Experience and Concept of Implementation of Innovative Solutions in Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 55-77, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Innowacyjność, Zarządzanie wiedzą
Innovative character, Knowledge management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano oceny wpływu elementarnych składników wiedzy na budowanie potencjału konkurencyjnego największych korporacji świata oraz oddziaływania poszczególnych uwarunkowań procesu zarządzania na jego przebieg. Poddano analizie również stopień implementacji poszczególnych obszarów zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach zagranicznych. Równocześnie autorzy przybliżyli problematykę koncepcji wypracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (abstrakt oryginalny)

The article is a report of an investigation of the current state of KM implementation in the world's largest corporations. Two data collection methods were used, a questionnaire and interviews with senior representatives of the organizations. The main purposes of the investigation were the estimation of basic knowledge elements infl uence on competitive capacity of corporations and the evaluation of the infl uence of selected conditions on the knowledge management process. Simultaneously, the authors focus on problematic of development and implementation of innovative solutions in knowledge management process in polish enterprises, which are co-financed by UE (European Union) resources within the framework of European Social Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eblis S, What Do Executives Really Think About KM?, "KM Review" March/April 2004.
  2. Karaszewski R, Zarządzanie jakością - koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK, Toruń 2005.
  3. Komentarz do Instrukcji przygotowywania wniosków o dofi nansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
  4. McCampbell A.S., Moorhead Clark L., Gitters S.H., Knowledge management: the New challenge for 21st century, "Journal of Knowledge Management" 1997, No. 3.
  5. "Rozwiązania jutra w HR", Wytyczne konkursowe. Konkurs zamknięty na projekty innowacyjne testujące, PARP, Warszawa 2011.
  6. Weiss E., Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  7. Wolińska I., Dygoń M., Siekiera A., Poradnik dla oceniających Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej, STOS, Warszawa 2011.
  8. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu