BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Koszty i korzyści transferu spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW SA
Costs and Advantages of Company's Transfer from Newconnect to the Warsaw Stock Exchange's Regulated Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 129-151, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynek równoległy, Rynek NewConnect
Capital market, Parallel market, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Rynek NewConnect rozpoczął działanie 30 sierpnia 2007 roku i funkcjonuje obok głównego parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych SA jako tzw. alternatywny systemu obrotu. W przeciwieństwie do rynku głównego GPW, NewConnect jest dedykowany zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom poszukującym kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, z tego względu poziom regulacji oraz wymogów stawianych emitentom oraz notowanym na tym parkiecie spółkom został dostosowany do potrzeb i możliwości tych właśnie podmiotów. NewConnect może być również wykorzystany przez spółki jako pierwszy etap w drodze na główny parkiet, miejsce, w którym rozwiną działalność oraz zdobędą wiedzę i doświadczenie wymagane wobec emitentów notowanych na rynku regulowanym. W ciągu niespełna pięcioletniej historii działania NewConnect szesnastu emitentów przeniosło swoje walory na rynek główny. Celem artykułu jest analiza kosztów i korzyści wynikających z transferu spółki pomiędzy rynkami akcyjnymi prowadzonymi przez warszawską giełdę. W opracowaniu porównano także warunki, które muszą spełnić emitenci, by wprowadzić swoje papiery wartościowe do notowań na tych dwóch rynkach. (abstrakt oryginalny)

The NewConnect market has operated since August 30th, 2007 and it is functioning as the alternative trading system next to the main market of the Warsaw Stock Exchange. It is mainly intended, in contrast to the main market, for small and medium-sized enterprises seeking capital necessary to develop their business therefore the level of regulation as well as requirements towards issuers and already listed companies have been adapted to the needs and capabilities of such entities. NewConnect may also be used by companies as a first step on the way to the main floor of the WSE, a place where entities can expand their business and gain the knowledge and experience required from issuers listed on the regulated market. In less than a 5-year history of the NewConnect operation sixteen issuers decided to transfer their shares to the main market. The aim of this article is to analyze the costs and benefits gained by issuers as a result of the equity transfer from NewConnect to the WSE main market. The paper compared also requirements towards issuers wishing to introduce their securities to trading on these two markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Federation of European Stock Exchanges, FESE Monthly Factsheets December 2011, Table 6a: Alternative Markets/Segments.
 2. Górka K., 4 lata NewConnect - blaski i cienie małego parkietu, "Akcjonariusz" 2011, nr 3.
 3. GPW wyłoniła liderów rynku NewConnect, Archiwum Informacji, www.newconnect.pl.
 4. Hamernik N., New Connect Debiut Hurtimex S.A., www.ipo.pl/new_connect/newconnect/ debiut_hurtimex_s.a._592557.html.
 5. Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 31.03.2010 r., Archiwum Informacji, www.newconnect.pl.
 6. Kordela D., Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, w: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki fi nansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 7. Korea Exchange, Summary Statistics of Stock Market, www.eng.krx.co.kr.
 8. Kto w NewConnect Lead, Puls Biznesu NewConnect, www.newconnect.pb.pl.
 9. Malik P., Z NewConnect na rynek regulowany, "BDO Spółki Giełdowe" 2009, nr 2 (3), www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/46/rynek-newconnect/z-newconnect-na-rynekregulowany. html.
 10. Mosionek-Schweda M., Droga na GPW S.A. poprzez alternatywny system obrotu, w: G. Rosa (red.), Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 11. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów SII, www.sii.org.pl/edukacja/ogolnopolskie,badanie, inwestorow.html.
 12. Pochamra P., NewConnect przystankiem w drodze na GPW, "eBiuletyn NewConnect" 2010, nr 2, www.ncbiuletyn.pl.
 13. Pochmara P., Czy likwidację Perfetc Line można było przewidzieć?, www.ncbiuletyn.pl.
 14. Przejście na rynek główny za kilkaset tysięcy złotych, "Parkiet" z 28.10.2008, www. archiwum.parkiet.com/artykul/625923_Przejscie_na_rynek_glowny_za_kilkaset_ tysiecy_zlotych.html.
 15. Przejście, debiut i przejęcia, "Gazeta Bankowa", www.gb.pl/gielda/informacje/przejscie- -debiut-i-przejecia.html.
 16. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na 19.07.2011).
 17. Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z 4.01.2006 r. z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na 18.02.2011).
 18. Roczny biuletyn statystyczny NewConnect 2011, www.newconnect.pl/pub/statystyki_roczne/ 2011_NC.pdf.
 19. Schweda M., Catalyst jako zorganizowana platform obrotu papierami dłużnymi w Polsce, w: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki fi nansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 20. TMX, TSX Ventures, Listing Statistics, www.tmx.com/en/mig/index.html.
 21. Tokyo Stock Exchange, Statistics of Mothers, www.tse.or.jp/english/listing/companies/ report.html.
 22. Trans Polonia w dół w debiucie, Puls Biznesu - NewConnect, NewConnect.pb.pl, www. pb.pl/2281890,16226,trans-polonia-w-dol-w-debiucie.
 23. Uchwała nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 16.03.2010 r. w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu New- Connect Lead, Archiwum Informacji, www.newconnect.pl.
 24. Uchwała nr 563/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 12.10.2009 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Inwest Connect SA.
 25. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 26. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
 27. Walne Zgromadzenie Aton-HT przegłosowało przenosiny na główny rynek, www.debiutync. pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/1821-walne-zgromadzenie-aton-htprzeglosowalo- przenosiny-na-glowny-rynek.
 28. Załącznik nr do Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 30.03.2012 r., Archiwum Informacji, www.newconnect.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu