BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ usług biznesowych na rozwój gospodarki
The Impact of Business Services on the Economy Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 153-167, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Usługi biznesowe, Rozwój gospodarczy
Business services, Economic development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Usługi odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie zarówno w procesie produkcji, jak i konsumpcji. Stopień rozwoju sektora usług świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju. Obecnie sektor usług przechodzi głębokie przeobrażenia wewnętrzne, zmienia się struktura oferowanych usług, coraz większego znaczenia nabierają usługi IT oraz usługi oparte na wiedzy. Głębokie nadzieje są wiązane z rozwojem usług biznesowych, które stanowią siłę napędową gospodarki. Celem artykułu jest próba zwrócenia uwagi na usługi biznesowe, ich znaczenie i rozwój. W artykule dokonano analizy danych statystycznych na temat pracujących, wartości dodanej brutto oraz podmiotów gospodarczych należących do sekcji K sektora usługowego. Analiza zebranego materiału statystycznego oraz lektura wielu raportów na temat rynku usług pozwala stwierdzić, że usługi są dominującym sektorem gospodarki, który wpływa na tempo rozwoju gospodarczego i poziom konkurencji. (abstrakt oryginalny)

Recently, the importance of the services has been significantly increasing in both production and consumption. The development of the service sector is an evidence of the level of country's economic growth. Currently, the service sector is undergoing deep internal transformations and the structure of the offered services is changing, it need to be emphasized that the meaning of IT and knowledge based services increases the most. There is a lot of hope put on the business services development, by which the economy is driven. The article aims to draw attention to the importance of the service sector and its development. The author also analyzed statistical data on the employment, gross value added and business entities belonging to the K Section of the service sector. The analysis of the statistical data and various reports on the services market shows that the business service sector is the dominant one in the economy. Moreover, it plays the key role as it affects the economic growth rate and the level of competition in the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza warunków funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 2. Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 3. Górecki J., Nowoczesne usługi biznesowe dają przewagę, "Twój Biznes" 2011, nr 12.
 4. Kuczewska L., Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa 2006.
 5. Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, w: Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 6. Kłosiński K.A., Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa 2011.
 7. Kłosiński K., Mongiałło D., Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 12.
 8. Laskowska-Rutkowska A., Unia Europejska stawia na rozwój innowacyjności, "Eurologistics" 2008, nr 44.
 9. Majchrzak M., Usługi biznesowe w Unii Europejskiej - defi nicja, klasyfi kacja, perspektywy rozwoju, w: A. Panasiuk, K. Rogoziński (red), Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 10. Raport Instytutu Outsourcingu i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, Outsourcing w Polsce 2011-2012 - Polska umacnia się na pozycji globalnego lidera.
 11. Rynek wewnętrzny w 1996 roku, GUS, Warszawa 1997.
 12. Rynek wewnętrzny w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 13. Rynek wewnętrzny w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 14. Rynek wewnętrzny w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu