BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Innowacje w finansowaniu budownictwa społecznego w Polsce - w kierunku nowego paradygmatu
Innovations in the Social Housing Finance - Towards the New Paradigm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 169-186, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Innowacje finansowe, Budownictwo społeczne, Mieszkalnictwo, Finansowanie mieszkalnictwa
Financial innovations, Social construction, Housing, Housing financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
W warunkach niestabilności finansowo-gospodarczej wywołanej kryzysem 2008 plus realizacja zadań publicznych jest ograniczona ze względu na rosnący deficyt budżetu państwa. Polityka mieszkaniowa jako element polityki gospodarczej rządu jest w takich warunkach częstokroć pomijana w procesie dystrybucji środków publicznych. Powoduje to powiększanie się luki mieszkaniowej i narastającą różnicę między podażą niskoczynszowych mieszkań na wynajem a popytem na nie zgłaszanym przez niezamożne gospodarstwa domowe. Wymaga to poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań umożliwiających finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, które pozwolą na stopniowe zaspokajanie krajowych potrzeb mieszkaniowych. Celem artykułu jest zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań finansowania potrzeb mieszkaniowych nisko- i średniozamożnych gospodarstw domowych, których nie stać samodzielny zakup mieszkania spełniającego minimalny standard. (skrócony abstrakt oryginalny)

During financial-economic instability, caused by "2008 plus" crisis, the realization of public objectives is limited due to raising public deficit. Housing policy, as a part of theeconomic policy, is often passed by politicians over in the public money distribution. The housing shortage increases, as well as the difference between the supply and demand for low-rental dwellings for low-income households. Therefore the following thesis was put forward: fulfilling housing needs of low and middle income households is a very complex issue and requires a constant quest for innovative solutions supporting long-term funding of social housing, especially in current state of budget. On the basis of having done research and the preliminary international research the author tried to answer a question about the extent of the new paradigm of social housing finance in Poland can infl uence on decreasing housing shortage thanks to innovative solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altshuller G.S., To Find an Idea: Introduction to the Theory of Innovative Problems Solving, Novosibirsk, Nauka 1986.
 2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, Muza, Warszawa 2000.
 4. Gomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa 1998.
 5. Griffi n R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difi n, Warszawa 2000.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 8. Kreuter A., Wagner M., Czynniki sprzyjające innowacyjności, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 12.
 9. Kuc B.R., Nowoczesne systemy kontroli w systemie zarządzania, Zeszyty Naukowe WSMiZ w Warszawie, 2002, nr 1 (11).
 10. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 11. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Marczyk W., Kierunki badań nad procesami przyswajania i dyfuzji innowacji, Wrocław 1971.
 13. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD 2005.
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Pajestka J., Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno- gospodarczego, PWE, Warszawa 1975.
 18. Penc J., Innowacje i zmiany w fi rmie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
 19. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 20. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001.
 21. Porter M.E., The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London 1990.
 22. Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 23. Sadowski Z., Rola państwa w epoce globalizacji, w: B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 24. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 25. Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 26. Zioło Z., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu