BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska), Kordel Piotr (Politechnika Śląska)
Title
Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków
Business Models of Science-Technology Parks and Network Strategies of Park's Clients
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 237-258, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Park nauki i technologii, Podejście sieciowe
Business models, Science and Technology Park, Network approach
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano kategorię modeli biznesowych w teorii zarządzania, a następnie odniesiono ją do modeli rozwojowych różnego rodzaju parków naukowo-technologicznych. Ponadto omówiono znaczenie regionalnych sieci współpracy w kształtowaniu modeli biznesowych parków naukowo-technologicznych. Następnie w kontekście opisanych modeli biznesowych przedstawiono metodykę analizy tworzenia strategii sieciowych klientów parków naukowo-technologicznych. W zakończeniu zaprezentowano znaczenie strategii sieciowych klientów parków dla rozwoju i budowania wartości parków. (abstrakt oryginalny)

Authors describe the category of business models in management theory, and describe this theory in the context of various science and technology parks. The regional innovation cooperative networks are described as well. Next in the light of business models, authors describe the model of network business models of science and technology park's clients. In the end the authors present the meaning of network strategies of park's clients form the point of view of park value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuach A., Tucci C.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, PARP, Warszawa 2008.
 3. Chesbrough H.W., Rosenbloom R.S., The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporations technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, Vol. 11, No. 3.
 4. Chesbrough H.W., Why Companies Should Have Open Business Models, "MIT Sloan Management Review" Winter 2007, Vol. 48, No. 2.
 5. Benko G., Geografi a technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. Huizingh K., Open innovation: State of the art and future perspectives, "Technovation" 2011, No. 1.
 7. Jewtuchowicz A., Technopolia, w: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.
 8. Kordel P., Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 9. Kowalak B., Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.
 10. Machnik-Słomka J., Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy, w: A. Balcerzak, M. Moszyński M. (red.), Spin-off, spin-out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, PTE Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
 11. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 12. Matusiak K.B., Wyzwania strategiczne rozwoju parków technologicznych, w: Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Warszawa 2011.
 13. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011.
 14. Matusiak K.B., Park Technologiczny, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl//upload/dokumenty/slownik/slownik.html.
 15. Matusiak K.B., Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego, FI, Łódź 1995.
 16. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York 1995.
 17. Nogalski B., Model a strategia biznesu, w: M. Nowicka-Skowron (red.), Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 18. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 19. Rogoda B., Modele biznesu w zakresie komercjalizacji prac badawczych na przykładzie Jagielońskiego Centrum Innowacji, w: Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiebiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 20. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A., Dualizm postrzegania i rozumienia organizacji, wiedzy organizacyjnej oraz człowieka w organizacji kluczową przeslanką metodologiczną przełomu zarządzania, w: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011. s
 21. Ustawa z 20 marca 2002 r. o fi nansowym wspieraniu inwestycji, DzU 2002, nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz DzU 2003, nr 159, poz. 1537.
 22. www.pi.gov.pl//upload/dokumenty/slownik/slownik.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu