BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Systemowe zarządzanie organizacjami zhierarchizowanymi
System Management in Hierarchical Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (23), 2013, nr 96, s. 163-172, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Urząd celny, System zarządzania jakością, Badania ankietowe, Badania sondażowe
Customs bureau, Quality management systems, Questionnaire survey, Survey research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obecnych czasach coraz częściej kładzie się nacisk na wzrost jakości obsługi klienta w organizacjach publicznych. Zmiany zachodzące na wciąż integrującym się rynku europejskim, wymuszają również od organizacji zhierarchizowanych przystosowania się. Systemowe zarządzanie organizacjami zhierarchizowanymi poprzez opracowanie i wdrożenie sformalizowanych systemów zarządzania może przyczynić się do podniesienia ich skuteczności i sprawności. W praktyce zarządzania organizacjami o strukturach zhierarchizowanych coraz częściej można dostrzec próby wdrażania systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Oddziale X Urzędu Celnego. Do realizacji przyjętego celu artykułu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik ankiety i wywiadu. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, more and more emphasis is placed on improving the quality of customer service in public organizations. Changes in the still integrating European market also force hierarchical organizations to adapt to the new conditions. System management in hierarchical organizations through the development and implementation of formalized management systems can help to increase their effectiveness and efficiency. In practice, in the management of organizations with hierarchical structures more and more attempts to implement systems such as: quality management, environmental management, occupational health and safety and information security management can be seen. The article attempts to assess the functioning of the quality management system in the Department of X Customs Office. For the attainment of the purpose of the article a method of diagnostic survey using questionnaires and interview techniques was used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dz.U. z 1999 r. Nr 72 poz. 802 ze zm.
  2. Dz.U. z 2001 r. Nr 86 poz. 953 ze zm.
  3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 191.
  4. Procedura P-SZJ-002, Tworzenie zapisów jakości, gospodarka zapisami jakości, Księga Jakości Oddziału Celnego X.
  5. Procedura P-SZJ-003, Wewnętrzny audyt jakości, Księga Jakości Oddziału Celnego X.
  6. Procedura P-SZJ-004, Działania zapobiegawcze i korygujące, Księga Jakości Oddziału Celnego X.
  7. Procedura P-SZJ-005, Nadzór nad usługą niezgodną, Księga Jakości Oddziału Celnego X.
  8. Skrzypek E., Zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 10.
  9. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995.
  10. Tkaczyk St., Kowalska-Napora E., Strategia zarządzania jakością, Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu