BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klemke-Pitek Monika (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako wsparcie potencjału i kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce
The Operational Programme Human Capital as Support of Potential and Value Creation of Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 345-366, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Organizacje sieciowe, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Value creation, Creating company's value, Network organisations, Operational Programme Human Capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Okres programowania 2007-2013 jest dla Polski szczególnym wyzwaniem ze względu na znacznie wyższy udział środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dłuższy okres programowania oraz szerszy zakres możliwości wsparcia polskich przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano główne założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wielkość finansowania i ramy prawne przekazywania środków. Równocześnie podjęto próbę oceny wdrażania programu pod kątem wsparcia potencjału i kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The new 2007-2013 period of planning is a particular challenge for Poland due to much higher participation of resources from structural funds of the European Community, a longer period of planning as well as greater possibilities of support. Article presents main assumptions of The Operational Programme Human Capital -volume of financing and legalities of resources transmission. Simultaneously, an attempt to evaluate programme implementation for support potential and value creation of enterprises in Poland has been taken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3-6-12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków 2010.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za II półrocze 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 ze zm.
 4. Perkowski M. (red.), Prawo zarządzania projektami fi nansowanymi z funduszy europejskich, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2008.
 5. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29.11.2006.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, DzU nr 175, poz. 1232 ze zm.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzUrz UE L 210.
 8. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzU L 248 z 16 września 2002).
 9. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 1 czerwca 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 11. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU nr 227, poz. 1658 ze zm.
 12. Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 249, poz. 1832.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu