BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aktualne uwarunkowania polityki turystycznej w Polsce
Current Conditions of Tourism Policy in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 183-194
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Keyword
Polityka turystyczna, Rynek turystyczny
Tourism policy, Tourism market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Miejsce państwa na rynku turystycznym warunkowane jest szeregiem czynników. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw polityki turystycznej, następnie wskazanie na zakres czynników ją determinujących oraz odniesienie się do bieżących zagadnień prowadzenia polityki przez państwo, takich jak: globalizacja, kry-zys ekonomiczny oraz prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Są to czynniki, które powinny być uwzględniane pierwszoplanowo w bieżących zadaniach państwa. Należy uznać, że uwzględnienie w polityce turystycznej kwestii globalizacji i kryzysu ekonomicznego wyznacza możliwości wpływu na gospodarkę turystyczną w długim horyzoncie czasu. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku, mimo ściśle określonych ram czasowych, powinna umożliwiać nie tylko realizację celów bieżących, ale także długofalowych, jak np. umocnienie Polski na europejskim rynku turystycznym jako destynacji, wpływ na regulacje unijne w zakresie turystyki itp.(abstrakt oryginalny)

The government‟s role on the tourism market is conditioned by numerous factors. Main aims of this paper can be summarized as follows: describing the fundamentals of tourism policy, indicating the factors that determine its character and discussing rela-tionships between tourism policy and globalization, economic crisis and Polish presi-dency in the European Union. It is to underline that tourism policy should be incorpo-rated in the public economic policy in the context of globalization, especially in the long-term view. Polish presidency in the European Union in the second part of the year 2011, despite fixed time frames, should facilitate not only an achievement operational goals but also contribute to long-term objectives such as: strengthening of Poland as a destination on the European tourism market, EU regulations in the tourism market etc.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Polityka gospodarcza, ed. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, p. 17.
 2. A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 3. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 18.
 4. Ekonomika turystyki, ed. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 159.
 5. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, p. 169.
 6. Turystyka, ed. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 259.
 7. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, ed. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007, p. 22.
 8. Gospodarka turystyczna, ed. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 30.
 9. M. Czerny, Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, p. 74.
 10. www.intur.com.pl, 15.12.2010.
 11. www.prezydencjaue.gov.pl, 15.12.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu