BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilkin Jerzy (Polska Akademia Nauk)
Title
Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej
Axiology and Phraseology Policy on Small Farms in Poland and the European Union
Source
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 2, s. 43-54, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Polityka rolna, Aksjologia, Prakseologia, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural policy, Axiology, Praxeology, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawisko występowania drobnych, niskotowarowych gospodarstw rolnych ma w Unii Europejskiej charakter masowy. Większość tych gospodarstw znajduje się w nowych krajach członkowskich (zwłaszcza w Rumunii i Polsce), przyjętych do Unii w 2004 i 2007 roku, ale takie gospodarstwa występują też licznie we Włoszech, Grecji czy Portugalii. Rozwiązanie problemu drobnych gospodarstw jest trudnym zadaniem, z którym nie radzi sobie wiele krajów, w tym Polska. Dotychczasowe działania UE polegały na wspieraniu takich gospodarstw za pomocą instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR), ale skuteczność i efektywność tych działań są małe. W artykule dokonano analizy zarówno aksjologicznych przesłanek polityki wobec drobnych gospodarstw, jak i rozwiązań praktycznych w tym zakresie. W konkluzji sformułowano wniosek o potrzebie stworzenia kompleksowej i innowacyjnej polityki wobec drobnych gospodarstw w skali krajowej, w dużym stopniu niezależnej od WPR. (abstrakt oryginalny)

There is a mass phenomenon of small, semi-subsistence farms in the European Union. Most of these farms are located in the new member states joining the EU in 2004 and in 2007 (notably in Romania and Poland), additionally there are also many such farms in Italy, Greece and Portugal. Solving the problem of small farms is a difficult task without an evident solution in many states, including Poland. Current EU intervention supports small farms using the instruments of the Common Agricultural Policy (CAP), and also addresses a group of households, but the efficiency and effectiveness of these activities is low. This article analyses both axiological premises policy of small farms, as well as practical solutions for this problem. It concludes that there is a need for a comprehensive and innovative policy for small farmers on a national scale, this, to a large extent independent of the CAP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błąd M., 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 2. Browne W.P., Skees J.R., Swanson L.E., Thompson P.B., Unnevehr L.J., 1992: Sacred Cows and Hot Potatoes. Agrarian Myths in Agricultural Policy. Westview Press, Boulder.
 3. Bukraba-Rylska I., 2012: Rola drobnych gospodarstw rolnych w tworzeniu kapitału i dziedzictwa kulturowego wsi. ,,Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" 1: 43-60.
 4. Chrobak T., 1998: Filozoficzne przesłanki agraryzmu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 5. Davidova S. i inni, 2013: Semi-subsictence farming - value and directions of development. Study. European Parliament, Brussels.
 6. Dzun W., 2013: Drobne gospodarstwa rolne osób fizycznych w polskim rolnictwie w latach 2002-2010 (maszynopis).
 7. Eurostat, 2010: Farm Strucure Survey. European Commission, Brussels.
 8. Fedyszak-Radziejowska B., 2012: Agraryzm - zapomniany świat norm i wartości. ,,Wieś i Rolnictwo" 2: 57-68.
 9. Gorlach K., 1994: Obronić ducha Ameryki. Kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Kotarbiński T., 1982: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław.
 11. Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information Report 2012. European Commission, Brussels.
 12. Schumacher E.F., 1981: Małe jest piękne. PIW, Warszawa.
 13. Wilkin J. (red)., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
 14. Wyszyński S., 1985: Do chłopów polskich. Fragmenty kazań i przemówień. ,,Znak" 1-2: 7-18.
 15. Zegar J.S., 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu