BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ascione Elisa (Istituto Nazionale di Economia Agraria, Italy), Henke Roberto (Istituto Nazionale di Economia Agraria, Italy), Vanni Francesco (Istituto Nazionale di Economia Agraria, Italy)
Title
The Role of Small Farms in Italy : between Subsistence and Diversification
Rola małych gospodarstw we Włoszech : między egzystencją a dywersyfikacją
Source
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 2, s. 75-89, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Efektywność ekonomiczna
Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Economic efficiency
Note
streszcz., summ.
Country
Włochy
Italy
Abstract
W artykule badana jest rola drobnych gospodarstw we Włoszech poprzez analizę znaczenia pracy w gospodarstwie oraz pracy poza gospodarstwem na podstawie włoskiej bazy danych FADN w okresie od 2003 do 2009 roku. Drobne gospodarstwa zostały zaliczone do sześciu, wzajemnie się wykluczających i homogenicznych grup (dwie grupy mikrogospodarstw oraz cztery grupy drobnych gospodarstw) - według poziomu dywersyfikacji i zróżnicowania produkcji, oraz dla każdej z grup - według żywotności ekonomicznej. Oceniona została rola pomocy publicznej za pomocą zestawu wskaźników. Wynik analizy potwierdza pozaekonomiczną rolę mikrogospodarstw, dla których uzasadnienie powinno być raczej znalezione w celach terytorialnych i społecznych. W przypadku małych gospodarstw wyniki wykazują, iż pomimo faktu, że większość zachowuje się w sposób tradycyjny, jednak znaczna ich liczba wykazuje zainteresowanie dywersyfikacją i wielofunkcyjnością. Większość gospodarstw w panelu skupiła się na strategii zróżnicowania działalności poprzez produkty wysokojakościowe, co jest podstawowym czynnikiem konkurencyjności włoskiego rolnictwa. Wskaźniki dotyczące pomocy publicznej potwierdzają komplementarną rolę każdej polityki dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich wobec pierwszego filaru WPR, podkreślając potrzebę stosowania bardziej efektywnych instrumentów przeciwdziałających wypadaniu drobnych gospodarstw z sektora, a także wspierając przedsiębiorczość niezbędną dla odwracania procesu marginalizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper explores the role of small farms in Italy, by analyzing the significance of on-farm farming and non-farming activities on the basis of the Italian FADN database (Farm Accounting Data Network), covering the period from 2003 to 2009. Small farms were classified into six mutually exclusive and homogeneous groups (two groups of micro-farms and four groups of small farms) according to their degree of diversification and differentiation of production and, for each group, the economic sustainability as well as the role of public support were assessed through a set of indicators. The results of the analysis confirm the non-economic role of micro-farms, whose justification needs to be rather found in territorial and social objectives. With regard to the small farms, the results show that, even though conventional profiles are still predominant, a significant number of small farms shows some sort of interest towards diversification and multifunctionality. The majority of farms in the panel focused on the strategy of differentiation through quality products, which is a key aspect for Italian agriculture performance and competitiveness. Finally, the indicators on public support seem to confirm the complementary role of rural development policies to the first pillar of the CAP, by highlighting the need of implementing more effective policy tools aimed at preventing the exit of small farms from the sector, also by supporting the entrepreneurial skills necessary to react and reverse the marginalization process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ascione E., Carillo F., Vagnozzi A., 2011: Verso la consulenza alia gestione attraverso la RICA. Creazione di gruppi omogenei di imprese e verifica dei risultati economici. Working Paper, Rete Rurale Nazionale, giugno 2011.
 2. Borsotto P., Henke R., 2007: Agricoltura mediterranea e multifunzionalitá: il caso italiano. "Politica Agricola Internazionale" 2: 29-47.
 3. Cagliero R., Novelli S., 2012: Giovani e senilizzazione nel Censimento dell'agricoltura. "AgriRegioniEuropa" 8: 11-15.
 4. Davidova S., Fredriksson L., Bailey A., 2009: Subsistence and semi-subsistence farming in selected EU new Member States, 111 th EAAE Seminar "Small farms: decline or persistence?" University of Kent, 26-27 June, Canterbury, UK.
 5. De Benedictis M., 2002: L'agricoltura delMezzogiorno: 'la polpa e l'osso'cinquant'anni dopo. "QA - La Questione Agraria" 2: 199-236.
 6. De Benedictis M., 2005: L'agricoltura del Mezzogiorno ieri e oggi: fattori di crisi e di rilancio. "Rassegna Economica" 2: 13-43.
 7. De Benedictis M. (ed.), 1995: Agriculturafamiliare in transizione. INEA Studi & Ricerche, Roma.
 8. De Filippis F., 1985: Il part-time nel dibattito sulla stratificazione aziendale dell'agricoltura italiana. ,,La Questione Agraria" 18: 3-25.
 9. De Filippis F. (ed.), 2012: La nuova PAC 2014-2020. Un 'analisi delle proposte della Commissione. Quaderni del Gruppo 2013, Tellus, Roma.
 10. De Filippis F., Romano D. (ed.), 2010: Crisi economica e agricoltura. Quaderni del Gruppo 2013, Tellus, Roma.
 11. Fabiani G., 1995: L'agricoltura italiana nello sviluppo dell'Europa comunitaria. In: Storia dell'Italia repubblicana. Vol. II. Politica, economia, societá, Einaudi, Torino.
 12. Henke R. (ed.), 2004: Verso il riconoscimento di un 'agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche, strumenti. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
 13. Henke R., Salvioni C., 2008: Multifunzionalitá in agricoltura: sviluppi teorici edevidenze empiriche. "Rivista di Economia Agraria" 1.
 14. Henke R., Salvioni C., 2011: La diversificazione dei redditi nelle aziende agricole italiane. "QA - Rivista dell'Associazione Rossi-Doria" 3: 25-56.
 15. Lipton M., 2005: The family farm in a globalizing world: the role of crop science in alleviating poverty. Discussion paper No. 40. International Food Policy Research Institute, Washington D.C.
 16. Mahé L.P., 2012: Do the proposals for the CAP after 2013 herald a 'major 'reform? Policy Paper No 53, Notre Europe, Paris.
 17. Mardsen T., Sonnino R., 2008: Rural development and the regional state: denying multifunctional agriculture in the UK. "Journal of Rural Studies" 24: 422-431.
 18. Matthews A. (ed.), 2012: The common agricultural policy after 2013. "Intereconomics" 6: 316-342.
 19. OECD, 2009: The role of agriculture and farm household diversification in the rural economy. Paris.
 20. Russo C., Sabbatini M., 2005: Analisi esplorativa delle differenziazioni strategiche delle aziende agricole. "Rivista di Economia Agraria" 4: 659-695.
 21. Saraceno E., 1985: Il part-time nell'agricoltura dei Paesi occidentali: linee evolutive e strumenti di intervento. "La Questione Agraria" 18: 47-64.
 22. Saraceno E., 1994: The modern functions of small farm systems: an Italian experience. "Sociologia Ruralis" XXXIV, 4: 308-328.
 23. Sotte F., 2006: Quante sono le imprese agricole in Italia? "AgriRegioniEuropa" 5: 12-16.
 24. Wilson G.A., 2007: Multifunctional agriculture. A transition theory perspective. CABI Publishing, Wallingford (UK) and Cambridge (MA, USA).
 25. Wilson G.A., 2008: From 'weak' to 'strong' multifunctionality: conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways. "Journal of Rural Studies" 24: 367-383.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu