BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 207-221, Rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny
Regional development, Local development, Local government
Abstract
Podstawowym celem każdej jednostki terytorialnej uznanej za terytorialny system społeczny jest rozwój. Podejmowana w literaturze przedmiotu problematyka jest często rozległa i złożona. Pojęcie to można zdefiniować jako całokształt pozytywnych zmian (wzrostu ilościowego i przeobrażeń jakościowych) dotyczących danego obszaru, a odnoszących się do poziomu egzystencji społeczności lokalnej i regionalnej (zagwarantowanie mieszkańcom możliwie najwyższego poziomu życia) oraz przesłanek funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W niniejszym opracowaniu rozważania skoncentrowano głównie na pojęciu i uwarunkowaniach rozwoju lokalnego, a także na wskaźnikowej ocenie finansowej zdolności do rozwoju samorządów terytorialnych. Dokonując analizy ex-post danych ze sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego ocenie poddano operacyjną i całkowitą zdolność do rozwoju tych podmiotów, przyjmując za okres badawczy lata 2004-2009. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Wlazak K.: Rozwój regionalny jako zadnie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. Kundera J., Szmyt W.: Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 3. Lachota T.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji. "Studia Europejskie" 2005, nr 2.
 4. Tomaszewski K.: Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 5. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 6. Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 8. Duche G.: W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym. W: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 9. Szromnik A.: Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 10. Regulski J.: Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
 11. Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 12. Łukomska-Szarek J.: Rola i znaczenie wybranych instrumentów finansowych w procesie rozwoju lokalnego, W: Polityka regionalna Unii Europejskiej - teoria i praktyka, red. M. Dudek. WSM w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica-Zielona Góra 2007.
 13. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 14. Zachorowska A., Wiegórka D.: Zarządzanie działalnością inwestycyjną w zakładach pracy chronionej w realizacji koncepcji zintegrowanego rozwoju. W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
 15. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 16. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J.: Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 17. Kosiedowski W.: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Kaczor T., Tomalak M.: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 19. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu