BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobroszek Justyna (Uniwersytet Łódzki), Kalinowska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Lean Accounting (Lean Controlling) koncepcja wspierająca zarządzanie "szczupłym" przedsiębiorstwem : adaptacja podejścia lean w niemieckiej praktyce rachunkowości
Lean Accounting (Lean Controlling) as Concept to Support the Management Of "Lean" Enterprise : an Adaptation of "Lean" Approach in the German Practice of Accounting
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 276, s. 265-278, rys., bibliogr 24 poz.
Issue title
Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Rachunkowość, Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Lean management, Accounting, Controlling, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest porównanie koncepcji Lean Accounting z niemieckim ideą Lean Controlling, przedstawienie ich głównych cech i założeń oraz podobieństw i różnic. Przeprowadzona analiza ma również na celu dostarczyć odpowiedzi na powyższe pytania, a w efekcie pozwolić na określenie "miejsca" Lean Controllingu w kontekście Lean Accounting oraz pokazać stanowiska autorów w obszarze podjętej problematyki. Autorzy artykułu zastosowali jako metodę badawczą studia literaturowe, bazujące głównie na przeglądzie literatury zagranicznej: angielskiej i niemieckiej. Publikacja ma charakter deskryptywny. W pierwszej części artykułu zaprezentowano koncepcję Lean Accounting i jej aspekty, następnie scharakteryzowano koncepcję Lean Controlling. Natomiast w ostatniej części publikacji autorzy dokonają podsumowania, na podstawie którego zostaną wyciągnięte stosowne konkluzje dotyczące podjętej problematyki. (fragment tekstu)

In last years, the word "lean" began to appear often in literature and in business practice , that means in polish language "slim", "reduced". Lean approach had its start in the production process (Lean Manufacturing) and was first implemented by the Japanese company - Toyota Motor Corporation. With time, this issue began to evaluate on other functions and areas in the company, i.a. on the accounting (Lean Accounting). Lean approach, and at the same the concept of Lean Accounting have become the area of interest of researchers in Germany, who based on it, created the concept of Lean Controlling. The analysis of the main characteristics and assumptions of both concepts shows that they are identical to the current state of theory. However, more detailed consideration of the authors aimed to present that Lean Accounting in relation to Lean Controlling should be considered more widely. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biel A. 1996, Aufbau und Gestaltung eines Lean Controllings, "Controlling", H. 1.
 2. Czenskowsky T., Piontek J. 2005, Logistikcontrolling, Deutscher Betriebswirte - Verlag, Gernsbach.
 3. Duda-Piechaczek E. 2007, Controlling - wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Helion, Gliwice.
 4. Horvath P. 2012, Controlling, Vahlen, München.
 5. Jung H. 2007, Controlling, Oldenbourg, München.
 6. Lay G., Mies C. 1997, Erfolgreich reorganieseren, Springer, Berlin.
 7. Lean controlling, http://www.cfoworld.de/481/lean-controlling (dostęp 03.12.2012).
 8. Lean controlling, http://www.leonardo-group.com/de/produkte/schulung/lean-controlling.html (dostęp 03.12.2012).
 9. Lean controlling, http://www.steuerlinks.de/controlling/lexikon/trends-im-controlling-3-aufgaben- und-instrumente.html (dostęp: 03.12.2012).
 10. Liker J. K. 2004, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 11. Maskel B., Baggaley B. 2004, Practical Lean Accounting - a Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Productivity Press, New York.
 12. Michalak J. 2009, Szczupła rachnkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo UL, Łódź.
 13. Nippa M., Picot A. 1995, Prozessmanagement und Reegineering, Campus, Frankfurt/Main.
 14. Nowak E. 2011, Controlling w działalności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 15. Pfeiffer W., Weiss E. 1994, Lean Management, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 16. Preissler P. R. 2007, Controlling, Oldenbourg, München.
 17. Sobańska I. 2006, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. BECK, Warszawa.
 18. Sobańska I. 2010, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H BECK, Warszawa.
 19. Sobańska I. 2012, Jedność systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 66(122), SKwP, Warszawa.
 20. Steinie C, Eggers B., Lawa D. 1998, Zukunftgerichtes Controlling, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
 21. System informowania kierownictwa, http://pl.wikipedia.org/wiki/System_informowania_ kierownictwa, dostęp 11.12.2012.
 22. Szychta A. 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 23. Wermter M. 2001, Operatives Controlling als integraler Bestandteil der Unternehmensfuhrimg, Grin Verlag, Norderstedt.
 24. Womack J., Jones T. 1996, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth In Your Company.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu