BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudełko Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Instrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorców
Instruments Supporting Climate Policy in the Opinion of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 381-404, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zmiany klimatyczne, Emisja gazów, Przedsiębiorca
Climate change, Gas emissions, Entrepreneur
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano instrumenty wykorzystywane na rzecz przeciwdziałania prognozowanym zmianom klimatycznym, w tym: mechanizm wspólnych wdrożeń (JI, generujący certyfikaty ERU); mechanizm czystego rozwoju (CDM, generujący certyfikaty CER), międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji CO2 (IET, generujący uprawnienia do emisji AAU). Przedstawiono aktualny wolumen obrotów oraz prognozy cenowe tych instrumentów. Na podstawie przeprowadzonych przez agencję Thomson Reuters Point Carbon badań ankietowych wśród przedsiębiorstw objętych tymi działaniami dokonano analizy funkcjonowania rynku uprawnień EUA, CDM i JI. Ocena ta obejmuje m.in. takie kwestie, jak dysponowanie nadwyżkami czy niedoborem uprawnień w III fazie systemu, powody kupna/sprzedaży uprawnień, motywacje do podejmowania działań inwestycyjnych obniżających emisję CO2, rozważane strategie dostosowawcze, plany inwestycyjne w zakresie projektów CDM, ewentualne przeniesienie działalności produkcyjnej do innych krajów. Wskazano, że spodziewany niedobór uprawnień w poważnym stopniu wpłynie na wzrost kosztów produkcji, a tym samym obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the instruments used in climate policy, including the mechanism of Joint Implementation (JI generating ERUs certificates), Clean Development Mechanism (CDM, generating CER certificates), international emissions trading of CO2 (IET, generating emission allowances AAU). The current volumes and price forecasts of these instruments are showed. Based on the Thomson Reuters Point Carbon survey among companies covered by the system the analysis of the market for EUAs, CDM and JI is presented. The assessment includes such issues as: the surplus or shortage of allowances in the third phase of the system, the reasons for purchase/sale of allowances, the incentives to undertake activities to reduce CO2 emissions, adaptation strategies, investment plans for CDM projects, the possible transfer of production to other countries. It was pointed out that the expected shortage of allowances seriously affect production costs, thus reducing the competitiveness of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących emisję gazów przemysłowych na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji, KASHUE-KOBiZE, Warszawa 2010.
  2. Carbon 2010 - Return of the sovereign, Thomson Reuters Point Carbon 2011.
  3. Możliwości realizacji projektów CDM w Chinach. Materiały instruktażowe, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2007.
  4. Projekty wspólnych wdrożeń - możliwości realizacji w Polsce. Przewodnik dla inwestorów, KASHUE-KOBiZE, Warszawa 2010.
  5. Wykorzystanie jednostek CER/ERU w EU ETS - analiza sytuacji w Polsce, KASHUE- -KOBiZE, Warszawa 2010.
  6. www.cire.pl
  7. www.emisje-co2.eu
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu