BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Title
Budowanie wartości zakładów pracy chronionej a koncepcja zintegrowanego rozwoju
Building the Goodwill of Supported - Employment Enterprises but Concept of Integrated Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 435-454, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Zakład pracy chronionej, Osoby niepełnosprawne
Enterprise value, Supported employment enterprise, Disabled people
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakłady pracy chronionej w Polsce odgrywają szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, jest wspierana przez różne formy pomocy publicznej. Zwiększone ryzyko funkcjonowania tych podmiotów jest rekompensowane przez instrumenty pomocy finansowej ze strony państwa. Optymalna struktura zatrudnienia wpływa na optymalizację wykorzystania pomocy finansowej, wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, a w efekcie wzrost wartości przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach mających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków jego funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem w związku z malejącą ich liczbą w latach 2000-2009. Wiodącą strategią realizowaną przez te przedsiębiorstwa i wspieraną pomocą publiczną powinna być strategia zintegrowanego rozwoju. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce z roku na rok ulega pogorszeniu, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają około 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej dla tej grupy przedsiębiorstw jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)

Supported-employment enterprises play a major role in disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of state aid. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supported-employment enterprises is a major condition of their existence and in situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supported-employment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 2. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, WSP TWP, Warszawa 2000.
 3. Barczyński A., Projekt racjonalizacji systemu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2003.
 4. Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji równoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 5. Brożyna E., Barczyński A., Giermanowska E., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań. Propozycje na przyszłość, w: G. Uściska (red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, IPISS, Warszawa 2008.
 6. Czaja S. (red.), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 7. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 8. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Integracja i dezintegracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 9. Enquête-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bundestages 1994.
 10. Kiss A., Shelton D., Manual of European Environmental Law, Cambridge 1993.
 11. Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 12. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 13. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 14. Łukomska-Szarek J., Zarys problematyki zarządzania fi nansami samorządów lokalnych w Polsce, w: M. Malicki (red.), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2008.
 15. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 16. Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002.
 17. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 19. Piątek Z., Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje fi lozoficzno- -społeczne, w: A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 20. Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petrus, Łódź, 2007.
 21. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 22. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r., DzU 1997, nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 23. Wielgórka D., Social Policy on Handicapped Persons of the State, in: D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek (ed.), Chosen Problems of Financial Management in Present- Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Często chowa 2010.
 24. Wielgórka D., Zarządzanie systemem zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: A. Zachorowska, A. Wójcik- Mazur (red.), Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 25. Young D., O'Byrne S., EVA and Value-Based Management, McGraw-Hill, New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu