BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wycena niektórych inwestycji długoterminowych w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
The Valuation of Chosen Long-Term Investmentsin the Shareholdre Value Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 457-476, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Wartość godziwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Inwestycje długoterminowe, Instrumenty rynku kapitałowego
Fair value, Value Based Management (VBM), Long-term investments, Capital market instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesne organizacje coraz częściej wykorzystują elastyczne struktury modularne i sieciowe. Powoduje to narastanie specyficznych dla tych formacji problemów. Wśród nich jest wzrost aktywów ujawnianych w pozycji inwestycji długoterminowych. W artykule omówiono metody wyceny niektórych aktywów, wskazując jednocześnie na znaczenie wartości godziwej w procesach zarządzania wartością kapitału przedsiębiorstwa oraz płynące stąd konsekwencje. (abstrakt oryginalny)

The contemporary organizations use the modular and networked structures more frequently. It sets up the number of specific problems rising. Assets value growth in form of long term investments is one of them. This article discusses the valuation methods of chosen assets in connection with fair value meaning and the consequences in shareholder value management processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures, Oxford University Press, Oxford 2005.
 2. Dobija M., Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, w: W. Adamczyk (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 3. DuliniecA., Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001.
 4. Fama E.F., Effi cient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance" May 1970, Vol. 25, Iss. 2.
 5. Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów. MTBiznes, Warszawa 2005.
 6. Graham B., Dodd D.L., Security Analysis, McGraw-Hill, New York 2009.
 7. Helfert E.A., Techniki analizy fi nansowej, PWE, Warszawa 2004.
 8. Jaworski T., Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 9. Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 10. Kutera M., Hołda A., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difi n, Warszawa 2006.
 11. Luenerger D.G., Teoria inwestycji fi nansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Mazur A., Wartość godziwa. Potencjał informacyjny, Difi n, Warszawa 2011.
 13. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 14. Micherda B., Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 53, SKwP, Warszawa 2009.
 15. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań fi nansowych, IASC 1999, s. 56.
 16. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 17. Panfi l M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2008.
 18. Romanowska M., Kształtowanie wartości fi rmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: R. Borowiecki , M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa 2001.
 19. Rozporządzenie MF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, DzU 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.
 20. Siegel J.J., Stocks for the Long Run. The Defi nitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies, McGraw-Hill, New York 2002.
 21. Skoczylas W., Value reporting jako generator wartości przedsiębiorstwa, w: M. Hamrola (red.), Analiza fi nansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, KAFiS AE, Poznań 2005.
 22. Strategor: Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 23. Świerczyńska A., Wartość godziwa a wycena instrumentów fi nansowych w czasach kryzysu fi nansowego, w: W. Gabrusiewicz (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu fi nansowego, ZPW M-DRUK, Poznań 2009.
 24. Szyszka A. Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle fi nansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 25. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 26. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 137 z późn. zm.
 27. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.
 28. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538.
 29. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 30. Zhang H., Effect of Derivative Accounting Rules on Corporate Risk - Management Behavior, "Journal of Accounting and Economics" 2009, No. 47.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu