BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Title
Aktywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych na giełdowym rynku akcji. Projekcja rozwoju
Investment Activity of the Open Pension Funds on the Stock Market Projection of the Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 65-78, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Rynek akcji, Fundusze emerytalne, Inwestycje
Open Pension Funds (OPF), Equity market, Pension funds, Investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Funkcjonujące od 1999 roku otwarte fundusze emerytalne (OFE) są pod względem wielkości aktywów drugą (za bankami) formacją finansową kształtującą potencjał systemu finansowego w Polsce. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że aktywność inwestycyjna funduszy emerytalnych należy do tak zwanych akceleratorów rozwoju rynku finansowego w aspekcie organizacyjno-prawnym, a akumulacja długoterminowego kapitału w tych instytucjach samoistnie przyczynia się do generowania popytu na profesjonalizację i specjalizację procesu inwestycyjnego oraz stymuluje innowacje finansowe. (fragment tekstu)

The value of pension funds managed by the portfolio of stocks makes their decisions have a significant impact on the current functioning of the Polish stock market. The involvement of pension funds on the stock market can function as a stabilizing situation on the market, which is crucial for the stability of the financial system especially in times of global economic crisis. Aim of this paper is to analyze the share portfolio of open pension funds and a projection of the capital investment of pension funds on the WSE in the light of proposed changes in the regulation of funded pensions in Poland. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwińska T.T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  2. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 29.09.2006- 30.09.2009, KNF, Warszawa 2009.
  3. Inwestycje funduszy emerytalnych na rynku akcji, www.analizy.pl, 27.01.2006.
  4. Kołodziejczyk K., Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej: od repartycji do kapitalizacji, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. MPiPS w odpowiedzi do KNF z dnia 26 marca 2010, DUS-0210-10 RW/10.
  6. Orlik T., Projekcja rozwoju polskiego rynku kapitałowego do 2005 roku, w: Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do 2005 roku, red. E. Pietrzak, A. Sławiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2002.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU 2006, nr 13, poz. 91.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju, DzU 2000, nr15, poz. 182.
  9. Ustawa z dnia 28 lipca 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU z 20.11.1997, z późn. zm.
  10. Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy z dnia 6 stycznia 2010 r., MPiPS, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu