BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany w strukturze własnościowej kapitału a wartość przedsiębiorstwa
Changes in Capital Ownership Structure and Company Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 477-490, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Struktura kapitału, Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał zagraniczny, Rentowność kapitału własnego
Capital structure, Enterprise value, Foreign capital, Return on equity (ROE)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeprowadzono badanie o charakterze aplikacyjnym związanym z badaniem przepływu poszczególnych struktur kapitałowych w największych polskich przedsiębiorstwach. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest osiągany m.in. przez zmiany jego struktur kapitałowych. Prywatyzacja jako jeden z ważnych elementów transformacji własnościowej będzie w tym artykule traktowana jako czynnik wywołujący zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstw. Badając udział trzech form kapitału w największych firmach według "Rzeczypospolitej", należy stwierdzić, że zdecydowaną przewagę osiągnął kapitał prywatny, w tym zagraniczny, który w sposób stały, choć nierównomierny powiększał przewagę nad kapitałem prywatnym polskim i kapitałem państwowym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an application study related to the fl ow of particular capital structures in Poland's largest companies. An increase in a company's value is achieved, among other things, through changes in its capital structures. Privatisation as an important element of ownership transformation will be treated in this paper as a factor responsible for changes in corporate equity structure. Research into three forms of capital in the Rzeczpospolita daily's largest companies suggests that private capital, foreign capital included, is clearly prevalent. It has constantly, though unsteadily, been increasing its predominance over Polish private capital and state capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Kaczmarek J., Uwarunkowania procesów dostosowawczych w świetle zmian strukturalno-własnościowych w Polsce (analiza okresu 1990-1996), w: Cz. Glinkowski (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
  2. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
  3. Janasz W., Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difi n, Warszawa 2009.
  4. Krzemińska D., Wiarygodność kredytowa w kredycie kupieckim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
  5. Otta W.J., Od gospodarki administrowanej do rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1.
  6. Szomburg J., Jaki kapitalizm?,"Przegląd Polityczny" 1993, nr specj.
  7. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
  8. Wilczyński W., Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach - 1989-1994, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, nr 3.
  9. Wojtyna A., Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji, w: A. Noga (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
  10. Wojtyna A., Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, w: M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Poltext, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu