BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szczególne transakcje kształtujące wartość zysków całkowitych w jednostkach grupy kapitałowej
Particular Transactions in Creating the Comprehensive Income in Entities of Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 491-507, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa, Zysk, Polityka bilansowa
Accounting, Consolidated financial statements, Capital group, Profit, Balance sheets policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Polityka bilansowa dopuszcza różne narzędzia kształtowania zysków całkowitych jednostek gospodarczych. W grupach kapitałowych szczególne znaczenie, z tego punktu widzenia, mają transakcje wewnątrzgrupowe oraz transakcje zmieniające strukturę grupy kapitałowej. Narzędzia te w istotnym stopniu wpływają na poziom wykazywanych zysków całkowitych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

There are many instruments of accounting policy infl uenced on companies total income. Particular transactions conducted between the units of capital group evaluate the infl uence on total income of capital group as an indyvidual. In respect of this the special role can be attributed to transactions concerned with change in structure of capital group and special transactions between units of group. The result of such transactions is considered with value of total income presented in individual and consolidated financial reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buk H., Konsolidacja sprawozdań fi nansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
  2. Gut P., Fałszowanie sprawozdań fi nansowych, "Monitor Finansów i Rachunkowości" 2009, nr 9, www.mrf.pl
  3. Mekce T.E., Earnings Management: An Executive Perspective, Thomson 2005.
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 27.
  6. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity z 2 września 2009 r., DzU nr 152, poz. 1223.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu