BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT)
Title
Implementacja produktu niszowego jako kryterium wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Implementation of Product Niche as a Criterion for Value Growth of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 511-528, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Nisza rynkowa, Wartość przedsiębiorstwa, Kompetencje, Umiejętności kierownicze, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Market niche, Enterprise value, Competences, Management skills, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na fali szerokiej dyskusji, jaka ostatnio toczy się w środowiskach zarówno naukowców, jak i praktyków gospodarczych, raz po raz pojawia się pytanie: czy jest możliwe wypracowanie koncepcji oraz mechanizmów implikujących zdolność organizacji do tworzenia nowej wartości dla jej właścicieli jako głównego celu? Odpowiedzią na to pytanie, zdaniem autorów, może być model przedsiębiorstwa, elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian rynkowych, działającego w oparciu na wysokomarżowym produkcie niszowym. (abstrakt oryginalny)

In the wake of a wide-ranging discussion, which has been taking place in many environments recently, both, among scientists and practitioners, a question arises from time to time whether it is possible to develop mechanisms or concepts implying the ability of organizations to create a new value for its owners, as the main goal. The answer to this question, according to the authors, can be a business model, that fl exibly adapts to continuous and unpredictable changes in the market, a business model which operates based on a high margin niche product. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobiegała-Korona B., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 2. Duda J., Samek A., Sformalizowany opis metod projektowania procesów technologicznych, w: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Projektowanie procesów technologicznych TTP ʼ98, Sekcja Podstaw Technologii KBN PAN, Poznań-Czerniejewo 1998.
 3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 6. Heidrich Z., Zasady organizacji i kierownictwa, WNT, Warszawa 1971.
 7. Ittner C.D., Larcker D.F., Assessing Empirical research in managerial accounting. A value - based management perspective, "Journal of Accounting and Economics" 2010, No. 32, 2010.
 8. Jabłoński A., Badania modeli biznesu kreujących wartość, w: R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 9. Kopczyńska A., Zarządzanie produktami i usługami, w: H. Mruk (red.), Zarządzanie i  planowanie marketingowe, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 10. Krzakiewicz K., Przesłanki i dylematy wykorzystania koncepcji zarządzania przez wartość, "Organizacja i Kierowanie" 2012 nr 1A [149].
 11. Mantura W., Przedsiębiorstwo przemysłowe na rynku, w: W. Mantura (red.), Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 12. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Mreła H., Jak organizować zakład pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 14. Mruk H., Rutkowski P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999.
 15. Nogalski B., Kowalczyk A., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difi n, Warszawa 2007.
 16. Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 17. Nowak. E, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 18. Pająk E., Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 19. Pietrowski H., Projektowanie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1977.
 20. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 21. Rappaport A., Creating shareholder value. A guide for managers and investors, Simon & Schuster, New York 1996.
 22. Rutkowski I., Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 23. Skrzypek E., Miejsce zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: E. Skrzypek (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość fi rmy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 24. Stolarek W., Podstawy organizacji produkcji, WNT, Warszawa 1971.
 25. Strategor, Zarządzanie fi rmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 26. Strzoda J., Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych, WSiP, Warszawa 1975.
 27. Wiechoczek J., Marketingowa strategia produktu ponadnarodowego koncernu motoryzacyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 28. Zimniewicz K., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu