BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobiegała-Korona Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Krzepicka Alicja K. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing
Customer Value Versus Socially Responsible Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 557-568, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wartość dla klienta, Przewaga konkurencyjna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing społecznie zaangażowany
Value to customer, Competitive advantage, Corporate Social Responsibility (CSR), Cause Related Marketing (CRM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Społeczeństwo coraz uważniej przygląda się zachowaniu oraz wartościom oferowanym przez przedsiębiorstwa dla klientów. Intensywny rozwój w ostatnim czasie sieci społecznościowych umożliwia i ułatwia dyskusję między klientami na temat firm, oferowanych przez nie produktów i marek nie tylko w kontekście ich funkcjonalności, lecz także znaczenia społecznego. Firmy powinny brać pod uwagę wartości społeczeństwa, gdyż w przeciwnym wypadku mogą utracić kontakt z wartościami wyznawanymi przez klientów, których próbują przyciągnąć i zatrzymać. Koncepcja wartości dla klienta ułatwia koncentrację wysiłków wszystkich pracowników na tworzeniu oraz dostarczaniu wartości swoim klientom. Wpisanie wartości dla klienta w koncepcję strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa może zatem stać się czynnikiem służącym jego rozwojowi oraz umożliwić długookresowe budowanie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The society watch more and more carefully the behaviour and values offered by companies to customers. A recent intense development of social networks enables and facilitates a discussion between customers about companies, products and brands offered by them, not only in the context of their functionality, but also of their social significance. Companies should take into consideration society values because, otherwise, they may lose the contact with the values followed by customers, who they want to attract and keep. The concept of customer value facilitates the focus of all employees' efforts on creating and delivering value to their customers. Inscribing customer value into the concept of the strategic company development may thus become a factor favouring its development and may enable long-term building of competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dobiegała-Korona B., Innowacje a zarządzanie wiedzą o kliencie, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 3. Dobiegała-Korona B., Zarządzanie innowacją jako wartością dla klienta, w: A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 4. Drucker P.F., Managing the Non-Profi t Organization, Butterworth Heinemann, Oxford 1997.
 5. Gamble P., Napp A., Marsella A., Stone I.M., Marketing Revolution, Kogan Page, London and Philadelphia 2005.
 6. Kamiński T., Pomykało W. (red.), Społeczna rola współczesnego marketingu, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2004.
 7. Kelly T., Sztuka innowacji, MT Biznes, Warszawa 2005.
 8. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 9. Kotler Ph., Zaltman G., Social Marketing: an Approach to Planned Social Change, "Journal of Marketing" July 1971.
 10. Kumar V., Shah D., Expanding the Role of marketing: From Customer Equity to Market Capitalisation, "Journal of Marketing" November 2009.
 11. Mruk H., Marketing. Zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 12. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 13. Szczepańska K., Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością, w: B. Dobiegała- -Korona, Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 14. The American Marketing Association Releases New Defi nition for Marketing, komunikat prasowy, 14 stycznia 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu