BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Działek Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Gwosdz Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Murzyn-Kupisz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 241-258, Rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Projekty publiczne, Kultura, Infrastruktura turystyczna, Zmiany strukturalne
Regional development, Local development, Public plans, Culture, Tourism infrastructure, Structural changes
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania oraz czynniki powodzenia (lub niepowodzenia) publicznych projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki, które uzyskały dofinansowanie z wybranych unijnych programów wsparcia (ZPORR i INTERREG). W tym względzie postawiono główne pytanie badawcze: co decyduje o sukcesie projektów w odniesienie do ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy? Wpływu tego upatrujemy przede wszystkim w czterech wymiarach składających się na szeroko rozumiane pojęcie "rozwoju lokalnego i regionalnego": sfera ekonomiczna (wzrost dochodów firm, mieszkańców i samorządów); poprawa jakości życia mieszkańców; zmiany strukturalne i procesy innowacyjne; poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej. (...) Wnioskowanie oparte jest na szerokich badaniach zrealizowanych przez autorów w IV kwartale 2010 r. w ramach projektu ewaluacyjnego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dn. 17 stycznia 2007 r., Dz. U. z 30 maja 2006 r. nr 102, poz. 706.
 2. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 3. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe, nr 734, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 4. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, red. M. Murzyn-Kupisz, K. Gwosdz, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Katowice-Kraków 2010, http://www. ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/l_104.pdf (29.03.2011).
 5. Brol R.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady, procedury, W: Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 6. Heffner K.: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 7. Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, Public Profits Sp. z o. o., Poznań 2006.
 8. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, opracowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
 9. Smyth H.: Marketing the city: the role of flagship developments in urban regeneration E & FN Spon, London 1994.
 10. Murzyn M.: Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 11. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, red. A. Klasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 12. Tarczewska-Szymańska M., Pylak K. i inni: Komplementamość działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB, Warszawa 2010.
 13. Richards G., Cultural tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1996.
 14. Richards G.: European cultural tourism. Pattems and prospects, in: Planning cultural tourism in Europe. A présentation of theories and cases, ed. D. Dodd, A. van He- mel, Boekman, Amsterdam 1999.
 15. Museums and their communities, red. S. Watson, Routledge, London-New York 2007.
 16. Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, red. A. Sobala-Gwosdz, STRADA Konsulting, Bielsko-Biała 2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu