BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ klienta na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa według koncepcji User-Drive Innovation
The Influence of the Consumers on Developing Innovation by Enterprises According to User-Driven Innovation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 637-656, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Klient, Innowacje
Customer, Innovations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koncepcja User-Driven Innovation (UDI) opiera się na przekonaniu, że użytkownicy w drodze informowania o własnych preferencjach i potrzebach stymulują przedsiębiorstwa do ustosunkowania się do przedstawianych upodobań i podjęcia prób odpowiedzi na nie poprzez wdrożenie innowacji. Tym samym klienci, bezwiednie lub świadomie, uczestniczą w procesach tworzenia i wdrażania produktów i usług, które chcieliby nabyć, stanowiąc istotne źródło informacji dla podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, w szczególności MSP. Powyższe potwierdzają przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorstw badania Głównego Urzędu Statystycznego, a znaczenie zjawiska akcentuje Komisja Europejska. Celem pracy uczyniono zaprezentowanie koncepcji UDI i wskazanie wpływu szeroko rozumianego konsumenta na wdrażanie przez przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, innowacji. (abstrakt oryginalny)

UDI is based on belief that users, by informing about their own preferences and needs, stimulate enterprises to answer their expectations by implementing innovations. That means consumers, consciously or unconsciously, participate in the process of creating products and services, which they want to buy. In this term, users are important source of information about innovation possibilities and activities, which enterprises, especially SMEs, can undertake. Results of research made by Central Statistical Office through polish enterprises confirm above. European Commission also stressed the importance of users. The aim of this paper is to present background of an User-Driven Innovation (UDI) conception and show the infl uence of users and the way they participate in the process of implementation by enterprises, mainly SMEs, innovations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auerswald P.E., Branscomb L.M., Valleys of Heath and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States, "Journal of Technology Transfer" 2003, No. 28.
 2. COM (2006) 502 fi nal, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Commission of The European Communities, Brussels, 13.09.2006.
 3. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 5. Edler J., Georghiou L., Blind K., Uyarra E., Evaluating the Demand-side: New Challenges for Evaluation, "Research Evaluation" 2012, No. 21.
 6. Edler J., Kinscö I., Trends and Challenges in Demand-side Innovation Policies in Europe. Thematic Report 2011 under Specifi c Contract for the Integration of Inno Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012), Technopolis Group, 2011.
 7. Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), CASE-Doradcy, Warszawa 2008.
 8. European Innovation Scoreboard 2005, Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation, 2005.
 9. Freeman Ch., The Economics of Technical Change, "Cambridge Journal of Economics" 1994, Vol. 18.
 10. KOM (2010) 2020, EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.03.2010.
 11. Krawczyk M., Mikołajczyk B., Aniołowie biznesu w sektorze MŚP, Difi n, Warszawa 2007.
 12. Penc J., Strategie zarządzania i ich realizacja. Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995.
 13. Pluta W. (red), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 14. Population Innovation Readiness. Special Eurobarometer 236, European Commission, 2005.
 15. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Szulik S. (red.), Bariery i stymulatory dotyczące mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 17. Understanding User-Driven Innovation, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu