BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Instrumenty usprawniające zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług przedsiębiorstwa
Instruments to Improve the Enterprise Management of Receivables for Goods and Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 717-732, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Należności, Polityka kredytowa, Windykacja należności, Forfaiting, Ubezpieczenie kredytu, Zabezpieczenie kredytów
Receivables, Crediting policy, Receivables vindication, Forfaiting, Credit insurance, Securities loans
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie należnościami jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dobie kryzysu i częstych zatorów płatniczych. Zarządzanie należnościami w praktyce wymaga wiedzy, umiejętności i wnikliwej analizy wielu czynników, jednak w dłuższej perspektywie warto podjąć to ryzyko, gdyż w konsekwencji prowadzi do zwiększenia płynności finansowej podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Receivables management is necessary for the proper functioning of any enterprise, especially in times of crisis and frequent gridlock. Receivables Management in practice requires the knowledge, skills and a thorough analysis of many factors, but in the long run is worth taking a risk because the consequent increases in liquidity traders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 2. Czarecki J., Faktoring jako instrument fi nansowania działalności MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Derejczyk M., Kudłaszyk A., Poradnik kredytobiorcy, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 4. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 5. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 6. Grzywacz J., Factoring, Difin, Warszawa 2005.
 7. Ignaczewski J., Umowy nienazwane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Kiziukiewicz T., Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2002.
 9. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difi n, Warszawa 2006.
 10. Krzyżkiewicz Z. (red.), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2005.
 11. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 12. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
 13. Nowaczyk M., Nowaczyk T., Praktyka ściągania należności, przewodnik po procedurach zabezpieczeń, kontroli i windykacji dla wierzycieli, t. 1, Wydawnictwo Forum, Poznań 2001.
 14. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2005.
 15. Panfi l M., Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, PARP, Radom 2004.
 16. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce: szanse i zagrożenia rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 17. Sierpińska M., Wędzki T., Zarządzanie płynnością fi nansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr173, poz.1807 z późn. zm.
 19. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 20. Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe, DzU 1936, nr 37, poz. 282 z późn. zm.
 21. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 22. Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, DzU 2003, nr 139, poz. 1323.
 23. Wszelaki A., Krótkoterminowe fi nansowanie przedsiębiorstwa kredytem handlowym, "Prawo Przedsiębiorcy" 2005, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu