BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarczyk Sebastian (Politechnika Łódzka)
Title
Risk Assessment Tools Used in the SRM Processes
Narzędzia oceny ryzyka wykorzystane w procesach SRM
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 5-26, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie, Wycena
Risk, Management, Valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono proces strategicznej oceny ryzyka. Istnieje siedem głównych etapów w procesie strategicznej oceny ryzyka. Każdy z tych etapów został wyjaśnione, z dołączoną propozycja ram, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do przechwytywania niezbędnych in-formacji związanych z omawianymi zagrożeniami. Podsumowania dyskusji na temat procesu SRM i wspomnianych ram, które można zastosować w ich cyklu działalności, dokonano w oparciu o przeprowadzone badanie. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że działalność w zakresie zarządzania ryzykiem nie jest jednorazowe zidentyfikowana. Musi być regularnie powtarzana podstawa interpretacyjna, organizacja działa w zmieniających się warunkach otoczenia. Jest to również niezbędne z uwagi, że dla pełnej integracji zarządzania ryzykiem do planowania strategicznego, sześć pierwszych kroków powinno towarzyszyć procesy zarządzania strategicznego. Na tym kończy się część weryfikacja postawionej hipotezy. (abstrakt oryginalny)

The following paper outlines strategic risk assessment process. There are seven major steps in the process of assessing strategic risks. Each of these steps will be explained in detail, with attached proposition of framework that can be utilized by any enterprise to capture necessary information related to discussed risks. This ends the discussion on SRM process and frameworks that can be applied in the cycle. It is very important to remember that risk management activities are not one-time tasks. They need to be repeated on regular a basis, so the organization could sense changing environmental conditions. It is also needed to remark, that for complete integration of risk management into stra-tegic planning, first six steps should accompany strategy management processes. This concludes theoretical portion of verification taken hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen T., and Schrøder P., Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures, Cambridge University Press, New York 2010.
 2. Beasley M., and Frigo M., ERM and Its Role in Strategic Planning and Strategy Execution, in: J. Fraser (ed.) and B. Simkins (ed.), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 3. Beasley M., Branson B., and Hancock B., Developing Key Risk Indicators to strengthen ERM, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Chicago 2010.
 4. Cendrowski H., Mair W., Enterprise Risk Management and COSO, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
 5. Hitt M., Ireland D., Hoskisson R., Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Thomson Higher Education, Mason 2007.
 6. Kim W., and Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, "Harvard Business Review" October 2004.
 7. Millis R., Print C., and Rowbotham S., Managerial Finance, Shareholder Value and Value Based Management: Linking Business Performance and Value Creation, Mars Business Associates, London 1999.
 8. Monahan G., Enterprise Risk Management A Methodology for Achieving Strategic Objectives, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 9. Porter M., Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press, New York 1985.
 10. Slywotzky A., and Drzik J., Countering The Biggest Risk of All, "Harvard Business Review" 2005, vol. 16.
 11. Steinberg R., Everson M., Martens F., and Nottingham L., Enterprise Risk Management Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Chicago 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu