BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Poznań University of Economics, Poland), Bartkowiak Anna (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznań, Poland)
Title
The Meaning of Globalization in Realization of Sustainable Development Concept in Poland
Znaczenie globalizacji w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 27-36, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Globalizacja, Rozwój gospodarczy
Sustainable development, Globalization, Economic development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na rozwój gospodarczy Polski bez wątpienia ogromny wpływ mają procesy globalizacji. W szczególności proces ten nasilił się w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Globalizacja to nie tylko problem ekonomiczny, ale z uwagi na złożoność procesów, także wielu innych dyscyplin naukowych, w tym techniki, socjologii czy ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w Polsce jest efektem przemian globalizacyjnych w gospodarce światowej, łączący się nierozerwalnie z intensywnym rozwojem technologii i produkcji. Procesy transformacji często powodują zagrożenie dla środowi-ska naturalnego powietrza, wody czy gleby. Dlatego efektami globalizacji są zarówno szanse, jak i zagrożenia, ponieważ określa ona z jednej strony rozwój i daje możliwość zmian strukturalnych, a z drugiej strony zakłada pewien przymus, często instytucjonalny lub prawny. (abstrakt oryginalny)

The doubtless immense influence on the economic development of Poland have the processes of globalization, in particular since Poland's accession to the European Union. Globalization is not only the economic problem, but al-so joining many discipline of science process, in this the economy, sociology, technique or the protection of environment. Sustainable development in Pol-and is the effect globalization of transformation in world economy, the links oneself inseparably with intensive development of technology and the produc-tion. Processes of transformation often cause for natural environment the danger of air, water or soil pollution. It can affirm, that globalization brings Poland therefore both chances, as well as danger, because it determines from one side development and gives the possibility of structural changes and from the other side sure compulsion puts on, having on aim form efficient institutional system and legal. Additionally strongly politicized economy in Poland slows down processes restructure in all her areas. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control.
  2. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.
  3. Czaja. S., Spory wokół problemu globalnych barier ekologicznych w teorii ekonomii [in:] Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH, Warsaw 2002.
  4. Janikowska O. & Janikowski R., Globalization and sedate development. [in:] A. Budnikowski & M. Cygler (Ed.), The Globalization of economy and the environment protection, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2002.
  5. Our common future, Report of the World Commission on Environment and Development, PWE, Warsaw 1991.
  6. Poczta W. (Ed.), The care about quality of food and the natural environment in traditional agricultural production, EKSPERT-SITR Spółka z o.o., Koszalin 2003.
  7. Siebeneicher G. E., The textbook of ecological agriculture for different directions and the fields, PWN, Warsaw 1997.
  8. Tyburski J. & Żakowska-Biemans S., Introduction to ecological agriculture, SGGW, Warsaw 2007.
  9. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 18.12.2009, No 215, poz. 1664).
  10. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. No 62, poz. 627 with change).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu